65490, м.Теплодар, вул.Піонерна 7, тел.: (048) 783-10-27, e-mail: ispolkom@trada.gov.ua, teplodar-city@trada.gov.ua

Рішення Теплодарської міської ради від 14.03.2013р. №346-VI “Про створення Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради”

У К Р А Ї Н А

 ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

  

14 березня 2013 р.                                                                          №346-VІ

  

Про створення Центру надання

адміністративних послуг при виконавчому

комітеті Теплодарської міської ради

 

 

     Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, На виконання   вимог Закону України „ Про адміністративні послуги” та   доручення Президента України № 1-1/3280 від 06.12.2013 року  Теплодарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради.
 2. Затвердити Положення Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради.
 3. Виконавчому комітету Теплодарської міської ради в двох-місячний термін провести роботу щодо розроблення та затвердження стандартів надання адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток та вирішення організаційних питань роботи Центру надання адміністративних послуг.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі   та з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова                                                          Л.М. Печерський

 

 

Додаток

до рішення

Теплодарської міської ради

від 14 березня 2013 р.

№ 346-VІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради

 

 1. Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради Одеської області .
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради приймається Теплодарською міською радою.                                                                                                                                              
 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету, Теплодарської міської ради та положенням про центр.
 4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також надання адміністративних послуг безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг – одержувачам послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Теплодарською міською радою Одеської області.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Теплодарською міською радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 1. У Центрі за рішенням Теплодарської міської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень   виконавчого комітету Теплодарської міської ради.                
 2. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, вибір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
 3. Складовою частиною Центру, утвореного при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
 4. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора Центру або безпосередньо до надавача послуги, які   організовують надання адміністративних послуг.
 5. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським   головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається рішенням Теплодарської міської ради.

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
 2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. У разі утворення Центру як постійно діючого робочого органу з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі, виконавчого комітету Теплодарської міської ради утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
 2. У разі утворення Центру як постійно діючого робочого органу виконавчого комітету Теплодарської міської ради його очолює керівник структурного підрозділу (виконавчого органу), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
 3. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 2. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням органу (посадової особи), що утворив Центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого   бюджетів.