№4-VІІ Про затвердження Положення про постійні комісії Теплодарської міської ради сьомого скликання

12 листопада 2015р.                                                                                  №4-VІІ

 

Про  затвердження  Положення  про постійні комісії

Теплодарської міської ради  сьомого скликання

 

         Відповідно до ст. ст. 26, 46, п.15 ст.47  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Теплодарської міської ради, заслухавши інформацію секретаря міської ради Бігунова М.М., розглянувши запропонований проект Положення про постійні комісії Теплодарської міської ради сьомого скликання,  Теплодарська міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про постійні комісії Теплодарської міської ради сьомого скликання (додаток).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

 

 Міський голова                                                                                 М.В.Жовнір

 

 

              Додаток до рішення

              Теплодарської міської ради

               від  “12” листопада 2015 року

                                                                                                         №4-VІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про постійні комісії Теплодарської  міської ради сьомого скликання

 

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1

 Постійна комісія Теплодарської міської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом  роботи ради та цим Положенням.

Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями міської ради, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Положення про постійну комісію затверджується міською радою.

          Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п.9 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

          Порядок утворення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій, організація їх роботи визначається чинним законодавством і Регламентом міської ради.

Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються міською радою з урахуванням важливості проблем регіонального, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об’єктивного характеру.

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань.

 

Розділ 2. Функції і повноваження постійних комісій

Стаття 2.                                                                 

Основними функціями постійних комісій є:

– організація розробки за дорученням міської ради чи з власної ініціативи проектів рішень та інших актів, що розглядаються міською радою,

– попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених іншими суб’єктами, доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

– збір та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій;

– здійснення контролю за дотриманням та реалізацію рішень міської ради;

– вивчення доцільності та ефективності дій виконкому міської ради, його посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції постійних комісій, підготовка та подання відповідних висновків на розгляд міської ради;

– участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням міського бюджету в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою забезпечення економного та ефективного використання коштів;

– попередній розгляд та підготовка пропозицій щодо проектів перспективних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань, звітів про їх виконання.

 

Стаття 3.

Постійна комісія, визначена головною з певного проекту рішення міської ради, узагальнює пропозиції інших постійних комісій та готує їх на розгляд міської ради.

 

Стаття 4.

Постійні комісії мають право:

1) звертатися до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку щодо проектів рішень, які готують до внесення на розгляд міської ради;

2) залучати наукові установи, навчальні заклади, спеціалістів та працівників  місцевих органів виконавчої влади для розробки та експертизи проекту рішення.

 

Стаття 5.

1.Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, інших актів міської ради місцевими органами виконавчої влади, підприємствами,  установами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат з міського бюджету.

 1. Усі органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов’язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм необхідних матеріалів.
 2. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

 

Стаття 6.

 1. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за додержанням рішень, прийнятих міською радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюється з міського бюджету, заслуховувати керівників управлінь і відділів виконкому, організацій і об’єднань громадян.
 2. На пропозицію постійної комісії керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією.

 

Стаття 7.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань міської ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).

Стаття 8.

 1. Постійні комісії мають право звернутися з питань, віднесених до їх відання, до голови міської ради, а також органів, які утворюються міською радою, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.
 2. Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ”.
 3. За дорученням міської ради, а також за власною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів міської ради, поданих у встановленому законом порядку.

 

Стаття 9.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії  міської ради звіту виконкому про її роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників структурних підрозділів виконкому та керівників інших місцевих органів виконавчої влади.

 

Стаття 10.  

Постійні комісії зобов’язані:

1) якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання;

2) періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;

3) своєчасно виконувати доручення міської ради;

4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян і своєчасно реагувати на них;

5) у разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати або реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Розділ 3. Організація роботи постійних комісій

Стаття 11.

 1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання комісій є правомочними, якщо на них присутня не менш ніж половина від затвердженого міською радою загального складу її членів.
 2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадів, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.
 3. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

 

Стаття 12.

 1. За рішенням постійних комісії на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Слухання протоколюються, підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій. Для участі у слуханні комісія може залучати осіб, зазначених у статті 9 цього Положення.
 2. Слухання проводиться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія приймає рішення про закрите засідання.
 3. Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.
 4. Постійні комісії повинні повідомляти учасників слухань про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

Стаття 13.

 1. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій більшістю голосів присутніх членів комісії, крім випадків, передбачених цим Положенням, шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються:

1) рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;

2) рекомендації – щодо розгляду міською радою питань, які вносяться відповідними особами і органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

3) висновки – щодо проектів рішень, внесених на розгляд міської ради відповідними суб’єктами.

 1. Голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії.

 

Стаття 14

1.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2)  прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причини їх відсутності, список запрошених осіб, які присутні на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення та короткий зміст їх виступів;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

7) прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 1. Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії. Термін оформлення протоколу 3 дні.
 2. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата міської надаються для ознайомлення.
 3. Протокол засідання комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення. рекомендації чи висновку комісії.

 

Стаття 15.

 1. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, за дорученням міської ради або за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.
 2. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії
 3. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні її членів.

 

Стаття 16.  

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.
 2. Голова постійної комісії:

1)   забезпечує керівництво постійною комісією;

2) головує на засіданні постійної комісії;

3) забезпечує складання плану її роботи;

4) забезпечує оперативність роботи над проектами рішень міської ради;

5) запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії та робочих груп фахівців;

6) підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням;

7) організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

8) доповідає раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше ніж один раз на рік;

9) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями ;

10) дає доручення заступнику голови постійної комісії, секретарю, членам комісії;

11) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;

12) веде прийом громадян; 

 1. Голова постійної комісії разом із секретарем комісії наприкінці терміну скликання міської ради забезпечує підготовку і передачу матеріалів постійної комісії до державного архіву.

 

Стаття 17.

Заступник голови постійної комісії:

– виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

– виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи постійної комісії;

– підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 18.

Секретар постійної комісії:

– забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

– веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;

– веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

– контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

– контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

Стаття 19.

 1. Члени постійних комісій зобов’язані:

– бути присутніми на засіданнях постійних комісій;

– брати участь у роботі постійних комісій;

– дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій, робочих груп;

– виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

2.Члени постійних комісій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання , а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

 

Стаття 20.

 1. Питання, що належать до відання кількох комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням міської ради чи міського голови розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням постійних комісій можуть вести міський голова чи секретар міської ради.
 2. Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних постійних комісій. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо по комісіях.

Стаття 21.

Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту міської ради.

 

Стаття 22.

Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

 

Стаття 23.

Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює секретар міської ради.

 

Розділ 4. Вимоги щодо висновків і рекомендацій постійних комісій

 

Стаття  24.

Постійні комісії подають на розгляд міської ради свої висновки, рекомендації на підготовлені ними проекти рішень. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим Регламентом міської ради та цим Положенням.

 

Стаття 25.

Висновки постійних комісій повинні містити :

1) обґрунтування доцільності розробки чи прийняття рішення;

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття даного проекту рішення;

3) фінансово-економічне обґрунтування в разі, якщо реалізація проекту рішення потребує матеріальних витрат;

4) пропозиції про затвердження нової статті бюджету щодо збільшення чи зменшення надходжень;

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

 

Стаття 26.

 1. Висновок постійної комісії щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади або посадової особи повинен містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, з зазначенням фактів, які це підтверджують
 2. Висновок повинен складатися з мотивувальної і резолютивної частин. Має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійної комісії, присутніх на засіданні, а також прізвище, посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.
 3. Висновок повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її з займаної посади постійна комісія зобов’язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного документа, якщо рішення цього питання належить до компетенції міської ради.

            У висновку повинні бути зазначені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

Це положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Теплодарської міської ради VІІ скликання, розроблено та діє разом із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламентом ради.

            Постійні та тимчасові контрольні комісії ради утворюються в порядку, визначеному регламентом ради.

            У складі Теплодарської міської ради сьомого скликання утворюються та діють такі постійні комісії:

1.З питань  депутатської  діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

2.З питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва, архітектури.

 1. З фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності, та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.
 2. З питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку.

5.З питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, та у справах дітей.

 

      Компетенція постійної комісії

з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку

 та  соціального захисту населення.

 

До компетенції постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення. належить:

 1. Підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи міської ради, цього Положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.
 2. Аналіз перспективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення.
 3. Попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що призначаються радою, депутатів ради, у випадках, передбачених законодавством.
 4. Розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльності.
 5. Перевірка ведення протоколів засідань сесії міської ради.
 6. Розгляд заяв та скарг щодо депутатів міської ради.
 7. Підготовка питань про стан  соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету.
 8. Підготовка пропозицій щодо реформування системи  соціального захисту населення.
 9. Підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради, щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень у випадку надходження відповідних звернень.
 10. Здійснення контролю щодо додержання законності у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях
 11. Координації дій з органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями.
 12. Розроблення проектів рішень ради, підготовка висновків та пропозицій з цих питань.

 

Компетенція постійної комісії

з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної  власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі

 

До компетенції постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, належить:

 1. Попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання, розгляд пропозицій щодо добровільного об’єднання громад.
 2. Попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів, визначення їх ставок.
 3. Здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду.
 4. Винесення пропозиції щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності.
 5. Контроль над укладанням договорів на оренду комунальної власності, а також портфель замовлень комунальних служб та їх використання.
 6. Погодження проектів нормативних актів ради незалежно від суб’єктів їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради.
 7. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються підприємництва.
 8. Попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків та зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності.
 9. Вивчення, аналіз стану розвитку підприємства в місті та підготовка пропозицій, щодо його поліпшення.
 10. Розробка і реалізація заходів, направлених на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті.
 11. Контроль за станом та ефективним використання комунальної власності територіальної громади міста.
 12. Розроблення проектів рішень ради, підготовка висновків та пропозицій з цих питань.

 

Компетенція постійної комісії

З питань регулювання земельних відносин,

охорони навколишнього середовища,

                      будівництва, архітектури

 

До компетенції постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва, архітектури належить:

 1. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища,будівництва, архітектури.
 2. Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва, архітектури.
 3. Погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення.
 4. Контроль за дотриманням рішень ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівницта, архітектури.
 5. Здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста.
 6. Співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем.
 7. Здійснення інших заходів, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті..
 8. Підготовка пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів.
 9. Участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов.
 10. Вивчення  та підготовка питань про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
 11. Розроблення проектів рішень ради , підготовка висновків з цих питань.

 

                                        

                                         Компетенція постійної комісії

з питань житлово-комунального господарства,

                                            промисловості, транспорту та зв’язку

 

До компетенції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку належить:

 1. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку міста.
 2. Здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів ЖКГ та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем.
 3. Підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації (об’єднання співвласників багатоквартирніх будинків)
 4. Аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ , розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення питань ЖКГ.
 5. Попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету та програм соціально-економічного розвитку, що стосується роботи та розвитку ЖКГ промисловості, транспорту, зв’язку.
 6. Розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань.

 

Компетенція постійної комісії

з питань освіти, охорони здоров’я,  культури, спорту  та у справах дітей

 

До компетенції постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  культури, спорту  та у справах дітей належить:

 1. Попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям територіальної громади.
 2. Підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету.
 3. Підготовка пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я.
 4. Підготовка на розгляд радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури молодіжної політики та спорту в місті.
 5. Проведення аналізу ситуації у галузях освіти, спорту, культури, роботи з молоддю та виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій.
 6. Сприяння у створенні умов для розвитку культури.
 7. Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.
 8. Сприяння у створенні умов для занять фізичною культурою і спортом.
 9. Створення у створенні необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної     орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.
 10. Ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ.
 11. Сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури і спорту.
 12. Вивчення і підготовка питань про стан та розвиток охорони здоров’я, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
 13. Розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань.