Додому » Нормативні акти » Рішення міської ради » Рішення міської ради – 2019 рік » 60 сесія VІІ скликання (28.11.2019 р.) » №650-VII вiд 28 листопада 2019р. Про затвердження міської комплексної Програми “Здоров’я” на 2020-2022 роки (зі змінами від «02» жовтня 2020р. №753-VII)

№650-VII вiд 28 листопада 2019р. Про затвердження міської комплексної Програми “Здоров’я” на 2020-2022 роки (зі змінами від «02» жовтня 2020р. №753-VII)

  28 листопада 2019р.                                                                                   №650-VII

 

Про затвердження міської комплексної

Програми “Здоров’я” на 2020-2022 роки

 

          Відповідно до ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  з метою вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я населення, забезпечення спеціалізованої медичної допомоги населенню, Теплодарської міської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити міську комплексну Програму “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» на 2020-2022 роки (додаток додається).
 2. Начальнику фінуправління виконавчого комітету Теплодарської міської ради (Одарич С.П.) при формуванні міських бюджетів на 2020-2022 роки включити до проекту рішення Теплодарської міської ради фінансування даної програми
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Теплодарської міської ради від 27 жовтня 2016 року №184-VII “Про затвердження міської комплексної Програми “Здоров’я” на 2017-2019 роки”
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:

– з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;

– з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та у справах дітей;

 

 

Міський голова                                                                                  М. В. Жовнір

 

 

Додаток

до рішення

Теплодарської міської ради

від «28»листопада 2019р.

№650-VII

 

 

зі змінами

від «02» жовтня 2020р.

№753-VII

 

 

Міська комплексна Програма

“Здоров’я”  комунального некомерційного

підприємства “Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради” на 2020-2022 роки

 

 

 1. Загальна частина

          Стан здоров’я населення – це найважливіший чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров’я міста і надалі залишається наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів,  формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

Первинний та вторинний рівень надання медичної допомоги, який в місті забезпечує Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» є важливою складовою частиною системи охорони здоровʼя.

Поточний стан здоров’я населення міста, який характеризується порівняно високими показниками захворюваності, смертності та інвалідності, таких як онкологічні, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, хвороби обміну речовин, ріст захворювання туберкулеза у 2 рази обумовлює збільшення потреби населення у медичній допомозі на вторинному рівні, яку існуюча система задовольнити не в змозі. Відтак, виникає обʼєктивна потреба  розвитку та вдосконалення системи медичної допомоги населенню на вторинному рівні.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» створене шляхом реорганізації  Теплодарська центральна міська лікарня рішенням Теплодарської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику – Теплодарської міської ради.

Підприємство здійснює некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.

Міська комплексна Програма “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» на 2020 – 2022 роки (далі – Програма), розроблена на підставі Закону України від 24.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р., «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018.

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності первинного та вторинного рівня медичної допомоги населенню м. Теплодар, поліпшення матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичної апаратури, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинного рівня медичної допомоги населенню міст.

Враховуючи впровадження заходів з реформування охорони здоров’я (автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та приєднанням до Інтернет-мережі, укладення договору Підприємства з Національною службою здоров’я, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг), нестачу коштів медичної субвенції з державного бюджету та необхідність виконання зобов’язань з придбання медикаментів, функціональних призначень та покращення матеріально-технічної бази, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки Підприємству Теплодарської  міської радою.

 

 1. Опис проблеми первинного та вторинного рівня медичної допомоги на розв’язання яких спрямована Програма

Концепція реформування передбачає створення належних відповідних умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є проведення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства. Це здійснюється з метою запровадження  принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.

Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» здійснює медичне обслуговування населення, що проживає на території м. Теплодар  в кількості 10442 жителів. Потужність поліклінічних підрозділів закладу складає 100 відвідувань на день, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 25 ліжок, денного стаціонару – 4 ліжок.

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на первиному та вторинному рівні, створення належних умов для обслуговування пацієнтів та роботи медичного персоналу. Забезпечується ефективне використання цілодобового та денного ліжкового фонду, впроваджуються сучасні діагностичні методики (ультразвукових досліджень, цифрова рентгенографія, цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ, сучасні види лабораторних досліджень та ін., лікувальні методики), забезпечуються заходи з профілактики та ранньої діагностики захворювань, надається невідкладна медична допомога на догоспітальному та госпітальному етапах, проводяться заходи з диспансерного нагляду за прикріпленим населенням. Розроблено та впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи надання первинного та вторинного рівня медичної допомоги та маршрути пацієнта.

Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП.

Разом з тим стан здоровʼя населення та надання медичної допомоги на  первинному та вторинному рівні потребують покращення. В місті залишається складною демографічна ситуація, що повʼязана зі старінням  населення, та зменшенням народжуваності. Відмічається певний ріст показників інвалідності населення. В м.Теплодарі приблизно 8% складають особи постраждалі від аварії на ЧАЄС. З них близько 40% мають інвалідність. За останні роки погіршились показники захворюваності на туберкульоз (майже у 2 рази), збільшилось число хворих на ВІЛ/СНІД. На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров’я населення,  що проявляється порівняно високими показниками захворюваності і поширеності хвороб системи кровообігу,  злоякісних новоутворень, цукрового діабету.

Для надання медичної допомоги на високому рівні залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення, а саме:

– автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та підʼєднанням до Інтернет-мережі, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг;

– забезпечення структурних підрозділів закладу лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення; оновлення санітарного автотранспорту;

– подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, постійне оновлення лікувального-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію;

– проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл міста;

– забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

– здійснення заходів матеріального стимулювання медичних та інших працівників (преміювання, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплата надбавок за складність та напруженість в роботі тощо).

Прийняття Міської комплексної Програми “Здоров’я” створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок районного бюджету.

 

 1. Мета та завдання Програми

Метою прийняття та реалізації Програми є:

– забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги; 

– забезпечення надання невідкладної медичної допомоги населенню міста при нещасних випадках та гострих захворюваннях; попередження окремих інфекційних захворювань (сказ, правець);

– заохочення материнства;

– запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за охороною здоров’я дітей;

– забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;

– попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

– забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення профілактичних рентгенологічних досліджень;

– об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території міста в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально – технічної бази КНП, оснащення його необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, санітарним автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення міста якісними послугами надання медичної допомоги;

– проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

Основними завданнями програми є:

– пріоритетний розвиток первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторних та стаціонарних підрозділів КНП, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, фінансування  закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб закладу вторинної ланки;

– забезпечення структурних підрозділів КНП лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

– оплата поточних ремонтів та реконструкцій приміщень КНП;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

– оплата продуктів харчування на ВІЛ-СНІД, хворим на феніл-кетонурію;

– відшкодування витрат по забезпечення інсуліном інсулінозалежних хворих;

-відшкодування витрат по забезпеченню лікарськими засобами пільгової категорії     верств населення»;

– оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

– оплата медичних послуг, в т. ч. зубного протезування пільговим категоріям населення, медичних оглядів працівників освітніх закладів;

– придбання обладнання і предметів довгострокового  користування.

                                         

 1. Шляхи і способи розв’язання проблем

Оптимальним варіантом розв’язання проблем даної Програми є:

– пріоритетний розвиток первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги;

– підвищення мотивації праці медичних працівників;

– удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоровʼя відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, а саме оснащення структурних підрозділів закладу медичною апаратурою,  обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011р.  №127  «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»;

– залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;

– забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення;

– поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

– підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

– забезпечення санітарним транспортом з відповідним медичним оснащенням, що створить необхідні умови для безпечного транспортування хворих в заклади третинного рівня;

– впровадження інформаційно-аналітичної підтримки розвитку первинного та вторинного рівня медичної допомоги, що забезпечить контроль за лікувально-діагностичним процесом та здійсненням профілактичних заходів, наданням лікувально-профілактичним закладом медичних послуг, підвищить оперативність роботи лікаря, покращить систему планування і аналізу статистичної звітності;

– створення сучасної інноваційної моделі надання медичних послуг населенню через впровадження інформаційно-аналітичної та пошукової систем, покращення матеріально-технічної бази, модернізації медичного обладнання Комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради»;

– впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги.

 

 1. Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок:

– залучення отриманих від Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

– шляхом фінансування з державного, обласного, місцевого бюджетів з використанням програмно-цільового методу (за бюджетною програмою);

– надання підприємством платних послуг;

– залучення додаткових коштів для розвитку якісної медичної допомоги на вторинному рівні;

– інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансування програми, в частині місцевого бюджету, здійснюється в межах затверджених асигнувань та за наявності фінансового ресурсу у місцевого бюджету.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– підвищити ефективність роботи КНП “Теплодарська центральна міська лікарня” Теплодарської міської ради, сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території міста;

– збільшити питому вагу медичних послуг на вторинному рівні, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги на третинному рівні;

– покращити забезпечення амбулаторних та стаціонарних підрозділів  закладу медичною апаратурою,  обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р.  №127  «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»;

– поліпшити якість стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

– гарантувати надання невідкладної медичної допомоги;

– охопити населення профілактичними рентгенологічними дослідженнями з метою своєчасного виявлення захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

– сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на амбулаторному та стаціонарному етапах;

– покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкологічної патології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;

– забезпечити етапність надання медичної допомоги населенню міста згідно затверджених маршрутів пацієнта;

– своєчасну вакцинацію проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики;

– покращити рівень забезпечення санітарним автотранспортом з відповідним медичним оснащенням, що створить необхідні умови для безпечного транспортування хворих в заклади третинного рівня;

– забезпечити автоматизованими робочими місцями, інтернет-звʼязком та медичними інформаційними системами кожне робоче місце лікаря з метою впровадження електронної системи обміну медичною інформацією, реформування фінансування системи охорони здоровʼя;

– забезпечити проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл міста;

– забезпечити оптимальний температурний режим та інші умови згідно санітарних вимог для оптимального перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу в структурних підрозділах КНП.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Міської комплексної Програми “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» на 2020-2022 роки здійснює Теплодарської міської ради та її виконавчий апарат, комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради». 

 

 1. Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги м. Теплодара на 2020-2022 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських можливостей громади).

Програма розрахована на 3 роки, має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей міста, реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичного закладу та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності.

 

Додаток 1

до Програми

 

 

 

Паспорт

міської комплексної Програми “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства “Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради”

 на 2020-2022 роки

1.Назва ПрограмиМіська комплексна Програма “Здоров'я” Комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» на 2020-2022 роки
2.Підстава для розробленняст.71,91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3.Ініціатор розроблення ПрограмиКомунальне некомерційне підприємство
4.Розробник ПрограмиКомунальне некомерційне підприємство
5.Відповідальний виконавець програмиКомунальне некомерційне підприємство
6.Учасники ПрограмиКомунальне некомерційне підприємство
7.Термін реалізації Програми2020-2022 роки
7.1.Етапи виконання ПрограмиІ-й етап -2020 рік
ІІ-й етап - 2021 рік
ІІІ-й етап - 2022 рік
8.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)Державний бюджет, обласний, міський бюджет, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього1930,0 тис. грн.
в тому числі:
9.1Міський бюджет1930,0 тис. грн.
9.2.Інші джерела, не заборонені чинним законодавствомУ межах реальних надходжень

Додаток 2

до Програми

 

План заходів

Міської комплексної Програми “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства

“Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради”   на 2020 – 2022 роки

Перелік заходів програмиСтрок виконання заходу, рокиДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі:Очікуваний1,0
результат
з/пІ етапІІ етапІІІ етапВсього
202020212022
1.Медикаменти та перев’язувальні матеріали2020 -2022 Міський бюджет304545120підвищення рівня оснащення сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, створення умов для ефективного функціонування лікувального закладу, надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, на орфоні захворювання після пересадки органів та тканин, та іншим хронічним хворим, придбання вакцин.
2.Продукти харчування2020-2022Міський бюджет303040100придбання продуктів харчування на ВІЛ/СНІД, хворим на феніл-кетонурію
3.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2020-2022Міський бюджет10101030підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
4.Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2020 -2022 Міський бюджет4905805801650підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
5.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування2020 -2022 Міський бюджет10101030підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення матеріально-технічного оснащення
6.Оплата послуг (крім комунальних)2020-2022Міський бюджет400400підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
7Інші виплати населенню2020-2022Міський бюджет2808408401960Відшкодування витрат населенню
8.Всього:Міський бюджет1250151515254290
9.Інші джерела, не заборонені чинним законодавствомВ межах реальних надходжень

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: