Додому » Нормативні акти » Проекти рішень міської ради » Проекти рішень міської ради – вересень 2020 рік » №934-ПРР від 03.09.2020р. Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства “Теплодарської центральной міської лікарні” Теплодарської міської ради

№934-ПРР від 03.09.2020р. Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства “Теплодарської центральной міської лікарні” Теплодарської міської ради

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення 

про порядок складання,

затвердження фінансового плану

 Комунального некомерційного  підприємства

Теплодарської центральной міської лікарні

Теплодарської міської ради

 

         З метою підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства “Теплодарської центральной міської лікарні” Теплодарської міської ради, відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Теплодарська міська рада :

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства “Теплодарської центральной міської лікарні” Теплодарської міської ради, що належить до власності Теплодарської міської ради та контролю виконання фінансового плану (додається).
 2. Головному лікарю КНП «Теплодарської ЦМЛ» ТМР Чуйко О.М. забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження фінансових планів і звітності про їх виконання згідно з Порядком.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:

–          з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;

 • з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та усправах дітей;

 

 

Додаток

 до рішення

 Теплодарської міської ради

                                                                 від                         р. №      

 

 

         Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства “Теплодарської центральной міської лікарні” Теплодарської міської , що належить до власності  Теплодарської міської ради.

І. Загальні положення

         Це Положення встановлює порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «Теплодарської ЦМЛ» ТМР, що належать до власності  Теплодарської міської ради та діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства , звітування та контролю за його виконанням.

ІІ. Складання та затвердження фінансового плану

 1. Фінансовий план підприємства складається за формою на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в плановому році.
 2. Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планові показники поточного року.
 3. Річний фінансовий план підприємства відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.
 4. Керівник підприємства подає на затвердження до виконавчого комітету Теплодарської міської ради як уповноваженому виконавчому органу до 1 вересня року, що передує планованому, проект річного фінансового плану (в паперовому та електронному вигляді) разом із пояснювальною запискою.
 5. Керівник підприємства, що утворено в поточному році, подає проект фінансового плану на затвердження до виконавчого комітету Теплодарської міської ради як уповноваженому виконавчому органу протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такого підприємства.
 6. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Проект».
 7. Засновник або уповноважений виконавчий орган Теплодарської міської ради має право встановлювати диференційовані строки подачі проекту фінансового плану, але в будь-якому разі не пізніше 15 листопада року що передує плановому.
 8. Пояснювальна записка щодо обґрунтування фінансового плану,про  показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік складається в довільній формі.
 9. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради як уповноважений виконавчого органу протягом 10 робочих днів розглядає проект річного фінансового плану підприємства та приймає рішення про подання на затвердження або відхилення проекту фінансового плану.
 10. У разі відхилення проекту річного фінансового плану виконавчий комітет Теплодарської міської ради зобов’язаний у письмовій формі повідомити підприємству про підстави відхилення.
 11. У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження протягом 5 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту. 
 12. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Уточнений».
 13. Після розгляду і можливо доопрацювання фінансовий план подається на затвердження виконавчому комітету Теплодарської міської ради як уповноваженому виконавчому органу, відповідно до розподілу функціональних повноважень до 20 жовтня ,що передує плановому.
 14. Контроль за виконанням річних фінансових планів підприємств та надання роз’яснень, щодо порядку застосування цього Положення здійснює власник  виконавчий орган Теплодарської міської ради.
 15. Згідно зі Статутом відповідальність за належну та своєчасну підготовку фінансового плану, достовірність звітних показників та обґрунтованість планових показників несе керівник підприємства.

ІІІ. Складання звіту про виконання фінансового плану

 1. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає виконавчому комітету Теплодарської міської ради щорічно в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за рік.
 2. До звіту про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді додаються: фінансова звітність на останню звітну дату за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зокрема передбачені інші форми фінансової звітності, визначені П/С/БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» а саме баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1м ), звіт про фінансові результати  (форма № 2м).
 3. Внесення змін до фінансового плану
 4. Підприємство має право звернутися до виконавчого комітету Теплодарської міської ради як уповноваженого виконавчого органу для ініціювання внесення змін до фінансового плану.
 5. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись до 11 разів на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план.
 6. У разі отримання додаткових надходжень (у грошовій чи натуральній формі) зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться  по мірі необхідності, але не частіше 11 разів на рік.
 7. Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситися у періоди за якими минув строк звітування.
 8. У разі затвердження фінансового плану вперше для новоствореного підприємства у поточному році зміни до такого фінансового плану можуть вноситись один раз на місяць впродовж поточного року.
 9. Засновник або уповноважений виконавчий комітет розглядає запропоновані зміни та приймає рішення про їх затвердження або відхилення.
 10. У разі відхилення проекту змін до річного фінансового плану Уповноважений виконавчий комітет або засновник зобов’язаний у письмовій формі повідомити підприємству про підстави відхилення проекту змін.
 11. У разі повернення проекту змін до фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження протягом 5 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту змін.
 12. Після погодження змін до фінансового плану Теплодарської міської ради або уповноважений виконавчий комітет, подає його на погодження до фінансового управління Теплодарської міської ради, відповідно до розподілу функціональних повноважень. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений».
 13. Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану опубліковувати на сайті Теплодарської міської ради»

         Головний лікар КНП «Теплодарської ЦМЛ»                                 О.М. Чуйко

            Додаток 1        
          до Положення про складання,        
          затвердження фінансових планів комунальних підприємств 
          Теплодарської міської ради        
                       
“ПОГОДЖЕНО”                    
            “ЗАТВЕРДЖЕНО”        
                       
                                                            
“____” _______________ 20___ р.     “____” ___________ 20___ р.      
                       
                       
              Проект        
              Попередній      
              Уточнений      
              Зміни        
              зробити позначку “Х”    
                       
                       
              Коди        
Підприємство             за ЄДРПОУ       
Організаційно-правова форма        за КОПФГ        
Територія           за КОАТУУ      
Орган державного управління          за СПОДУ      
Галузь                  за ЗКГНГ        
Вид економічної діяльності             за  КВЕД          
Одиниця виміру, грн.     Стандарти звітності П(с)БОУ Х      
Форма власності       Стандарти звітності МСФЗ        
Середньооблікова кількість штатних працівників              
Місцезнаходження                    
Телефон                       
Керівник                      
                       
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА         рік              
                тис. грн.      
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами         
          І   ІІ   ІІІ   ІV       
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
I. Фінансові результати                  
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)            
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100                    
Дохід з державного бюджету(медична субвенція) 101                    
Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій 102                    
Дохід за договорами НСЗУ (первиної допмоги) 102/1                    
Дохід за договорами НСЗУ (вториної допомоги) 102/2                    
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110                    
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                    
Програма “Здоров’я на                              роки 121                    
Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на                рік” 122                    
  123                    
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                    
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг 131                    
дохід від тимчасово вивільнені кошти  132                    
Витрати                      
Заробітна плата 200                    
Нарахування на оплату праці 210                 посчитано
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220                    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 230                    
Продукти харчування 240                    
Оплата послуг (крім комунальних) 250                    
Видатки на відрядження 260                    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270                    
Оплата теплопостачання 271                    
Оплата водопостачання та водовідведення 272                    
Оплата електроенергії 273                    
Оплата природного газу 274                    
Оплата інших енергоносіїв 275                    
Оплата енергосервісу 276                    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280                    
Соціальне забезпечення 290                    
Інші поточні видатки 300                    
Амортизація 310                    
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 320                    
  321                    
  322                    
Разом (сума рядків 200 – 320) 330                    
ІІ. Елементи операційних витрат                
Матеріальні затрати 400                    
Витрати на оплату праці 410                    
Відрахування на соціальні заходи 420                    
Амортизація 430                    
Інші операційні витрати 440                    
Разом (сума рядків 400 – 440) 450                    
ІІІ. Інвестиційна діяльність                  
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                    
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                    
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                    
капітальне будівництво 511                    
придбання (виготовлення) основних засобів 512                    
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                    
придбання (створення) нематеріальних активів 514                    
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                    
капітальний ремонт 516                    
ІV. Фінансова діяльність                  
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                    
кредити  601                    
позики 602                    
депозити 603                    
Інші надходження (розшифрувати)(централізовані поставки) 610                    
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                    
кредити  621                    
позики 622                    
депозити 623                    
Інші витрати (розшифрувати) 630                    
Усього доходів 700                    
Усього витрат 800                    
Резервний фонд 850                    
IV. Додаткова інформація                  
Штатна чисельність працівників 900                    
Первісна вартість основних засобів 910                    
Податкова заборгованість 920                    
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930                    
Дебіторська заборгованість 940                    
Кредиторська заборгованість 950                    
                       
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство          
                       
Керівник __                         
                                (посада)                (підпис)              (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер                  
                                                                              М.П.                (підпис)              (ініціали, прізвище)          
                       
                       

 

      Додаток 2
      до Положення про  складання, 
      затвердження фінансового плану
         
  Коди
                                                                                                                                    
Підприємство      
Організаційно-правова форма     
Територія    
Орган державного управління       
Галузь         
Вид економічної діяльності        
Одиниця виміру: тис. гривень  
Форма власності  
Чисельність працівників  
Місцезнаходження    
Телефон   
Прізвище та ініціали керівника    
         
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
( рік)
         
Основні фінансові показники підприємства
І. Формування прибутку підприємства
Показники Код рядка  План  Факт Виконання               (%)
1 2 3 4 6
Доходи  
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100      
Дохід з державного бюджету(медична субвенція) 101      
Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій 102      
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110      
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120      
Усього доходів        
Витрати    
Заробітна плата 200      
Нарахування на оплату праці 210      
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 230      
Продукти харчування 240      
Оплата послуг (крім комунальних) 250      
Видатки на відрядження 260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270      
Оплата теплопостачання 271      
Оплата водопостачання та водовідведення 272      
Оплата електроенергії 273      
Оплата природного газу 274      
Оплата інших енергоносіїв 275      
Оплата енергосервісу 276      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280      
Соціальне забезпечення 290      
Інші поточні видатки 300      
Амортизація 310      
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 320      
  321      
  322      
Разом (сума рядків 200 – 320) 330      
ІІ. Елементи операційних витрат        
Матеріальні затрати 400      
Витрати на оплату праці 410      
Відрахування на соціальні заходи 420      
Амортизація 430      
Інші операційні витрати 440      
Разом (сума рядків 400 – 440) 450      
ІІІ. Інвестиційна діяльність      
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500      
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501      
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510      
капітальне будівництво 511      
придбання (виготовлення) основних засобів 512      
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513      
придбання (створення) нематеріальних активів 514      
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515      
капітальний ремонт 516      
ІV. Фінансова діяльність      
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600      
кредити  601      
позики 602      
депозити 603      
Інші надходження (розшифрувати)(централізовані поставки) 610      
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620      
кредити  621      
позики 622      
депозити 623      
Інші витрати (розшифрувати) 630      
Усього доходів 700      
Усього витрат 800      
Резервний фонд 850      
IV. Додаткова інформація        
Штатна чисельність працівників 900      
Первісна вартість основних засобів 910      
Податкова заборгованість 920      
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930      
Дебіторська заборгованість 940      
Кредиторська заборгованість 950      
         
         
         
Кервник   _________________    
(посада)   (підпис)   (ініціали, прізвище)    
         
Головний бухгалтер   _________________    
(посада)   (підпис)    (ініціали, прізвище)    

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: