На головну » Регламент роботи Теплодарської міської ради VІI скликання

Регламент роботи Теплодарської міської ради VІI скликання

                                               Затверджено

                                                                            рішенням   

                                                                  Теплодарської  міської ради 

                                                                                                                                               від 12 листопада  2015 р.

                                                                            №  

Регламент  роботи

Теплодарської  міської  ради 

I  скликання

                                            Зі змінами:

                            Від 14.01.2016 року №49-VII;

                            Від 18.02.2016 року №61-VII;

                            Від 27.10.2016 року №176-VII;

                            Від 25.05.2017 року №259-VII;

                            Від 25.01.2018 року №364-VII;

                            Від 05.03.2018 року №385-VII;

                            Від 27.09.2018 року №471-VII;

                            Від 25.10.2018 року №488-VII;

                            Від 30.05.2019 року №572-VII;

                            Від 25.07.2019 року №606-VII;

м. Т е п л о д а р

Розділ 1. Загальні положення

   Стаття 1. Правове поле дії Регламенту                 

  1 Цей  Регламент визначає організацію та порядок діяльності   Теплодарської  міської  ради   ( далі -ради ) і її органів .

   2 Процедурні  питання, які не відрегульовані Законом чи цим Регламентом, вирішуються   радою,  виходячи з необхідності реалізації в повному об’ємі прав депутатів та їх рівної      відповідальності перед виборцями 

 З Регламент  розроблено на  основі діючих законодавчих актів і він обов’язковий для    виконання  радою та її органами, а також в межах повноважень ради – підприємствами, організаціями й установами, розташованими на території ради

   Стаття 2. Порядок прийняття регламенту та внесення до нього змін

   1 Регламент, а також зміни й доповнення до нього приймаються  на сесії  ради більшістю   голосів від загальної кількості депутатів ради та вступають в силу з моменту їх прийняття.     Під загальною кількістю депутатів ради розуміється кількість обраних на даний момент      депутатів, повноваження яких визнані.

  2 Зміни і доповнення можуть бути внесені в регламент з ініціативи голови  ради, постійних комісій  ради, депутатських груп, фракцій та окремих депутатів .

   Стаття 3. Основні принципи діяльності  ради.

   1. Міська  рада, як орган місцевого самоврядування  базового рівня, здійснює свою діяльність  у відповідності з принципами, закріпленими Конституцією  України, Законом  України  “Про  статус депутатів місцевих  рад“, Закону  України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, виходячи з інтересів  громадян, які проживають або працюють  на території  ради, забезпечує вирішення на      своїй території питань місцевого значення в поєднанні з реалізацією регіональної і      державної політики .

  2. Рада  прагне досягти  максимального узгодження  думок  та  позицій депутатів при   підготовці та прийнятті рішень, гарантує право меншості на публічний вираз незгоди з  рішенням  більшості. При  цьому меншість не  звільняється від виконання прийнятого   рішення.

   Стаття 4. Повноваження  Теплодарської  міської ради, її  виконавчих  органів.

1.Повноваження  Теплодарської  міської  ради та  взаємовідносини з розташованими  на її території підприємствами, організаціями, установами,  які  є комунальною власністю, будуються  у  відповідності з   ст.ст. 17-18,26,60-61    Закону  України  “Про  місцеве самоврядування  в  Україні.”

 2. Жодна   політична партія чи громадське об’єднання немає права нав’язувати  раді свою волю непарламентськими методами   

 3.В необхідних випадках, для попереднього погодження питань взаємовідносин  ради  з  розташованими  на  її території суб’єктами права, радою може бути створена спеціальна  робоча група.

   Стаття 5. Склад ради

   1 Рада складається з 26 депутатів і голови ради, які обираються у відповідності з Законом     України “Про  місцеві вибори”  

  2 Строк повноважень  голови та депутатів  ради – 5 років.

   Стаття 6. Використання радою державної та міської символіки

   1 На будинку, а також в залі засідань, де проводяться сесії  ради, піднімається  Державний   прапор України  На будинку  ради і  її виконавчого комітету Державний прапор України   піднятий постійно.

   2 На будинку  ради та її виконавчого комітету встановлюються вивіски з надписами на   українській  мові  “Теплодарська міська  рада ”  та   “Виконавчий  комітет  Теплодарської міської  ради ”.

  З Рада та її виконавчий комітет є юридичними особами і мають печатки з зображенням   Державного  герба України.

  4 Рада затверджує герб міста. Використання герба міста іншими суб’єктами  можливе лише з дозволу  ради.

 5. Після набуття депутатом міської ради повноважень, йому видається посвідчення та нагрудний знак.

6. Після набуття міським головою повноважень йому видається нагрудний знак.

   Стаття  7. Реалізація відповідальності ради, її органів та посадових осіб.

1.Рада  та  її органи несуть відповідальність за законність та наслідки, прийнятих ними рішень у  відповідності з статтями 74-77 Закону України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні”.   

2. Рішення, що  приймаються  посадовими особами  ради та її органів, в результаті яких   порушуються  права та інтереси громадян, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному   діючим законодавством.

                 Розділ 2. Діяльність депутатів ради

   Стаття 8. Порядок визнання повноважень депутатів ради

   1. Повноваження депутатів ради визнаються у відповідності з  Законом України   “Про статус депутатів місцевих рад” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  2. Дострокове припинення  повноважень  депутата  ради  здійснюється у відповідності з  положеннями  ст.ст. 5, 37-45  Закону  України “Про статус депутатів місцевих рад” .

   Стаття  9. Реалізації прав і обов’язків депутатів

1.Свої повноваження  депутати реалізують на сесіях  ради, приймаючи участь у роботі її  органів, депутатських груп, працюючи в своєму виборчому окрузі та на території ради.

  2.Діяльність депутата в раді та її органах здійснюється у відповідності з Конституцією України,  Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та діючого регламенту ради.

  3. Підстави  та порядок відклику депутата визначені положеннями   ст.ст. 37-49 Закону  України  “Про статус депутатів місцевих рад” .

                 Розділ 3. Формування та організація роботи органів ради, вибори і відклик посадових осіб

   Стаття  10. Підзвітність раді її органів і посадових осіб.

   1. Органи ради (постійні і тимчасові комісії, секретаріат, виконком та інші), посадові особи      підпорядковані і підзвітні раді.   

   2. Вибори на посаду і звільнення з посади керівників ради (крім міського голови) і її органів,  формування   виконкому, постійних і тимчасових депутатських комісій, заслуховування  звітів міського голови, постійних комісій, виконкому, інших обраних чи створених  радою   органів є виключною компетенцією ради.

 Стаття 11. Міський голова

   1. Міський голова  обирається населенням міста прямим  таємним  голосуванням на строк  встановлений Конституцією України і є одночасно головою її виконавчого комітету . 

   2.Обов’язки і права міського голови ради визначені в статті  42 Закону України   ”Про місцеве самоврядування в Україні”.

  3.  Повноваження   міського голови   можуть  бути  достроково    припинені   у відповідності  з положеннями  статті 79 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”.

   Стаття 12.Секретар ради.

  1.Секретар  ради обирається з числа депутатів ради, за поданням голови ради, шляхом  таємного    голосування і виконує свої обов’язки на строк повноважень ради.

      Секретар  ради  вважається обраним, коли за нього  проголосувало більше  половини від загальної кількості депутатів ради .         

 2.Повноваження  секретаря  ради  визначені в статті  50 Закону  України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  в регламенті  ради. 

3.Секретар ради може бути звільнений з посади тільки радою. Питання про його  звільнення може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менше третини від загальної  кількості депутатів, а також головою ради.

 4 .Секретар ради вважається звільненим з роботи, коли за це проголосувало більше половини від загальної кількості депутатів ради.

   Стаття 13. Постійні комісії ради.

   І Для  вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що є компетенцією ради, здійснення контролю  за виконанням її рішень, рада обирає з числа депутатів постійні  комісії у складі голови і членів комісії, встановлює їх кількісний склад .

  2.При  обранні постійних комісій за рішенням ради голосування проводиться по складу комісій в цілому, чи окремо по кожній кандидатурі          

  3. Порядок  утворення,   повноваження  постійних комісій і порядок їх роботи визначені ст. 47  Закону    України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом  ради, а також Положеннями про комісії ради.

4.Постійні комісії проводять роботу згідно плану, затвердженому  радою, а також  можуть   виконувати роботу, не передбачену планом, ведуть облік своєї діяльності.

5. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде  засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію в стосунках з  державними  і громадськими   органами і організаціями, депутатами  ради, контролює  виконання рішень комісії .

6. Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу в квартал і   правомочні за наявності половини від загальної кількості членів комісії .

7. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної  кількості членів комісії .Член комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій чи усній формі при обговоренні цього питання на сесії  ради .

8. В засіданні постійної комісії можуть приймати участь з  правом дорадчого  голосу  депутати, які не входять до складу комісії, а також запрошені посадові особи, експерти. 

9. В  своїй діяльності комісії спираються  на результати власних  досліджень, думки  спеціалістів, висновки експертів. Оплата залучених до  роботи  осіб здійснюється за  розпорядженням  голови  ради  на підставі подання комісії, в межах виділених на ці цілі  коштів.

 10. Для більш повного обґрунтування   необхідності прийняття рішень, підвищення гласності в   роботі  ради та її органів, постійні комісії можуть проводити виїзні засідання в підрозділах  виконкому, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території ради.  

 11. Постійні комісії з питань, що відносяться до їх компетенції, взаємодіють з державними   органами,   органами    громадського     самоврядування,  трудовими    колективами,  підприємствами, організаціями і установами.

      Комісії  мають право   отримувати  від керівників відділів і управлінь виконкому, підприємств, організацій і установ, розташованих на території   ради, необхідні документи  і  матеріали.   

     Комісії мають право заслухати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників    відділів і управлінь виконкому  ради, підприємств, організацій і установ і давати їм       рекомендації.

     Рекомендації  постійних  комісій підлягають  обов’язковому розгляду  відповідними   державними  і громадськими органами, підприємствами, організаціями і установами. Про  результати розгляду і прийняті заходи повинно бути повідомлено комісію у визначені    строки. У випадку нерозгляду рекомендацій комісій, вони можуть вносити на розгляд       ради пропозиції про притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб. 

    У  випадку виявлення  порушення  законності постійні комісії мають право вимагати  припинення  цих порушень, а в необхідних  випадках звернутися до посадових осіб з   вимогою   припинити  такі порушення. Посадові особи, до яких  звернулася  комісія, повинні  прийняти всі заходи для усунення порушень законності, а в разі необхідності –  притягнути винуватих до відповідальності.  

 12. Комісії розглядають питання, що належать до їх компетенції, як за дорученням голови  ради   чи  секретаря ради, так і за власною ініціативою.

 13. У випадку розходження позицій різних комісій з питання, яке виноситься на сесію, комісії,  з метою попереднього узгодження позицій, повинні довести свою думку до відома голови   ради, а при неможливості попереднього узгодження – до відома  ради.    

14. Координацію діяльності комісій і сприяння їх роботі здійснює голова  ради і  секретар  ради.  

15. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

16. Постійні депутатські комісії звітуються про свою роботу на сесіях міської  ради.

   Стаття   14.  Тимчасові комісії  ради

    1. Для вирішення питань тимчасового  характеру, за ініціативою міського голови, постійних  комісій, депутатських груп, депутатів  ради можуть створюватись тимчасові   контрольні комісії  ради.

   2.Порядок  утворення  тимчасової  контрольної  комісії  ради  та її  повноваження  визначені  ст.  48 Закону  України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”.

    3. За результатами діяльності комісія подає  раді доповідь по суті питання, в зв’язку з яким   вона була створена. Члени комісії, що мають особисту думку, можуть її оголосити при  розгляді цього питання на сесії  ради. По доповіді комісії  рада приймає рішення  

4. За рішенням ради тимчасова комісія припиняє свою роботу після виконання покладених  на неї завдань.

  Стаття   15. Депутатські групи, фракції. Порядок утворення та принципи діяльності депутатських груп .

 1. Для спільної роботи в  раді депутати можуть, на основі взаємної згоди, об’єднуватись в  депутатські групи  та фракції.   

 2 .Порядок  утворення  депутатської   групи  визначений  у ст.ст. 26 Закону  України  “ Про статус  депутатів місцевих рад”. Депутатські фракції у ст. ст. 26-27 цього ж Закону України.

  Стаття 16. Виконавчий комітет ради.

1     Виконавчим і розпорядчим органом  ради є його виконавчий комітет (далі – виконком), який підпорядкований і підзвітний  раді.      

 • Виконком формується  радою в складі міського голови, секретаря  ради, заступників  міського голови по роботі виконавчих органів  ради, керуючого справами і членів  виконкому, кандидатури яких подає на затвердження  ради міський голова.
 • До складу виконкому не можуть входити депутати  ради, за  винятком  секретаря ради.        
 • Виконком здійснює свою діяльність у відповідності з статтями  27-40,51-53  Закону  України  “Про місцеве самоврядування в Україні “, регламентом  ради.

5. Основною  формою  роботи  виконкому є його  засідання. Засідання  виконкому  скликаються  міським головою по  необхідності, але  не менше  одного  разу  в  місяць, і  є  правомочними за  наявності  на  засіданні  не  менше  половини  його  складу. 

 6. Рішення  виконкому приймаються більшістю голосів від  складу  виконкому  і  підписується  міським головою   і  керуючим справами .

 7. Звіт про діяльність виконкому, підсумки розгляду звіту доводяться до населення міста    через друкований орган  ради  з наданням цих  відомостей іншим  засобам масової      інформації.  

 8. Рада має право приймати рішення про заслуховування позачергового звіту виконкому за  визначений період. Питання про позачерговий звіт виконкому вноситься на розгляд  ради   за пропозицією міського голови   чи не менше третини від загальної кількості депутатів  ради.

   9. За пропозицією міського голови   або не менше третини від загальної кількості депутатів  рада  може  прийняти рішення про дострокове припинення  повноважень виконкому  та про   формування нового виконкому.

10. Виконком зберігає свої повноваження до  формування   радою  нового виконавчого  комітету.

   Стаття 17. Міський голова

      1.Функціональні обов’язки та права міського голови визначені статтями 12,42 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні”.

   Стаття 18. Заступник міського голови  по роботі виконавчих органів                   ‘

   1. Заступник (заступники) міського голови  по роботі виконавчих  органів призначаються   міським головою та затверджується радою і за посадою входять до складу виконкому.  

  2. Заступник (заступники) міського голови по роботі виконавчих органів здійснюють загальне  керівництво відповідними органами, відділами, управліннями та іншими структурними   підрозділами виконкому, координують і контролюють діяльність підприємств, організацій  і установ, розташованих на території  ради, незалежно від форм  власності, організують  виконання рішень  ради  і її виконкому, виконують інші обов’язки, визначені  радою, міським головою, виконкомом . 

 3. Функціональні обов’язки заступника (заступників) міського голови по роботі виконавчих   органів затверджуються виконкомом  ради.

 4 .Заступник міського голови по роботі виконавчих органів може бути звільнений з посади  міським головою.

    Стаття 19. Члени виконкому                                        

   1. Повноваження членів виконкому визначені статтями 27-40, 51-53 Закону  Україні “ Про місцеве самоврядування в  Україні”.

Стаття  20. Керуючий  справами

 1 Керуючий  справами  призначається міським головою та затверджується радою і за  посадою входить до складу виконкому.

 2.Функціональні  обов’ язки  керуючого справами затверджує  виконком ради.

  Стаття 21. Відділи, управління та інші органи виконкому

    1. Відділи, управління та інші органи виконкому ради створюються виконкомом в межах   затвердженої  радою  структури органів управління для здійснення на території  ради   керівництва і координації діяльності відповідних галузей народного господарства і       соціально-культурної сфери.

   2. Органи  виконкому, його відділи, управління та інші структурні підрозділи підзвітні і   підконтрольні  раді, його виконкому.

  З. Керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконкому в межах   затверджених виконкомом повноважень видають накази і розпорядження    

4. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконкому діють на основі положень  про  них, які затверджені виконкомом,  а також  примірних  положень, затверджених       Кабінетом Міністрів України.

    Стаття  22. Взаємовідносини  ради, її голови та виконавчих органів ради.

    1. Рада може скасувати акт свого органу, міського голови, якщо вони суперечать Конституції і  Законам України, іншим законодавчим актам, рішенням  ради.

    2. Рада може  зобов’язати міського голову, виконком  ради скасувати акти керівників відділів, управлінь, інших органів виконкому, якщо вони суперечать діючому законодавству чи   рішенням  ради, прийнятим в межах її повноважень.

    Стаття 23 виключено згідно рішення від 25.07.2019 року №606-VII;

                   Розділ 4.  Організація роботи ради

    Стаття  24. Планування роботи ради.

     1. Діяльність  ради здійснюється у відповідності з перспективним і річним планами роботи, затвердженими  радою.

     2. Перспективний  план визначає головні напрямки діяльності ради і її органів в області   державно-правового, господарського і соціально-культурного будівництва, відображає   організаційні методи діяльності  ради і містить основні заходи, які направлені на        вирішення поставлених завдань   

   З.Річний план роботи визначає зміст діяльності  ради і її органів на протязі року, визначає   основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи по підготовці і реалізації   рішень  ради, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання завдань плану.

  4 .Перспективний і річний план роботи  ради є основою для перспективного і поточного  планування роботи постійних комісій  ради, виконкому і інших органів  ради.

 5. Проекти  планів роботи ради розробляються під керівництвом міського голови на основі  пропозицій постійних комісій, депутатських груп  ради, виконкому, депутатів, а також  пропозицій  рад інших рівнів, діючих на території  ради громадських об’єднань, трудових        колективів.

 6 Проекти планів на наступний рік розглядаються і приймаються, як правило, на останній   сесії  ради поточного року.

   Стаття  25. Порядок формування порядку денного сесії

    1. Рада правомочна розглядати і вирішувати на сесіях всі питання, які віднесені до її   компетенції законодавством України, цим  Регламентом. Питання, які розглядаються  виключно на пленарних засіданнях сесій, визначені в статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні”.

    2. Пропозиції по формуванню  порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, комісіями і депутатськими групами та фракціями ради, виконкомом, депутатами. 

   3. Міський голова  розглядає внесені пропозиції, як правило, з участю депутатів, представників   органів і організацій, які запропонували ці пропозиції. Рішення про включення попередньо  внесених пропозицій до проекту порядку денного сесії чи їх відхилення приймає міський голова  за погодженням з секретарем ради  та  головами постійних депутатських комісій  ради.     

   Депутат, пропозиція якого по порядку денному була відхилена, має право запропонувати   її безпосередньо на сесії.  

  4. Доповіді, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, які виносяться на розгляд ради, готуються комісіями  ради,  виконкомом,  а також  ініціаторами   внесення питання чи спеціально створеною  комісією (робочою групою) з підготовки       питання.

  5. Проекти рішень  ради з питань, які передбачається включити до порядку денного сесії, в комплекті  з супроводжувальними матеріалами, розглядаються  відповідними  постійними    депутатськими комісіями  ради.

Порядок підготовки проектів

   5.1. Підготовку питань на розгляд сесії міської ради організовує секретар ради.

5.2. Проект рішення міської ради повинен складатися з таких частин:

 • Мотивуючої – в якій містяться послання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 • Вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
 • Заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

5.3. Проект рішення міської ради повинен мати погоджувальні візи виконавця проекту, юристу виконкому, голови відповідної постійної комісії міської ради та секретаря міської ради.

У разі необхідності проект рішення міської ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

Порядок візування:

 1. Виконавець проекту рішення;
 2. Юрист виконкому
 3. Керуючий справами ( за необхідністю)
 4. Начальник фінуправління ( за необхідністю)
 5. Перший заступник міського голови по роботі виконавчих органів або заступник міського голови по роботі виконавчих органів ( за належністю та за необхідністю)
 6. Голова депутатської комісії (за належністю)
 7. Секретар міської ради

5.5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Віза проставляється на аркуші проекту рішення, як правило на зворотній стороні і розміщується таким чином: зліва – назва посади, в центрі – підпис, праворуч розшифровка підпису, знизу під підписом – дата візування.

5.6. Візування проекту рішення є обов’язковим.

5.6.1. Зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради викладаються на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення міської ради або на вільному місці зворотної сторінки аркуша проекту з обов’язковим підписом особи, що вносить відповідне зауваження або пропозицію.

5.6.2. Зафіксовані в протоколі засідання постійної депутатської комісії пропозиції або зауваження до проекту дублюються в порядку, передбаченому п. 5.6.1 або головою комісії (а за його відсутності будь-кого з членів комісії) на зворотній сторінці аркушу проекту ставиться відмітка про наявність таких пропозицій або зауважень в протоколі засідання постійної депутатської комісії.”

5.7. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення міської ради, вироблення його остаточного варіанта покладається на виконавців або ініціаторів розгляду питання на сесії.

5.8. У виняткових випадках за дорученням міського голови, підготовка остаточного варіанту проекту рішення міської ради може покладена на відповідну постійну комісію міської ради або на секретаря міської ради.

5.9. виключено згідно рішення міської ради №471-VII від 27.09.2018 року.

5.10. Готовність до розгляду питань порядку денного узгоджується міським головою напередодні чергової сесії, після чого секретар міської ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

5.11.  У виняткових випадках пропозицій до порядку денного можуть бути внесені депутатами міської ради на засіданні, але таке допускається лише при наявності тексту проекту рішення міської ради за згодою не менш як половини депутатів  від загального складу міської ради.

5.12. Проекти рішень Теплодарської міської ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються розробником відповідно до вимог ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у термін не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

    Проекти рішень, стосовно земельних та фінансових питань оприлюднюються відповідно до вимог ст.118 Земельного Кодексу України та ст.75-77 Бюджетного кодексу України. До рекомендованого порядку денного пленарного засідання Теплодарської міської ради дані проекти рішень вносяться в термін менше ніж 20 днів, згідно з вимогами  Земельного Кодексу України,  Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів”.

 Стаття  26. Загальні правила  проведення  сесій.

    1. Засідання сесії правомочно, якщо число присутніх на сесії депутатів складає не менше  половини від кількості обраних депутатів  ради.   У  випадку відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. У випадку відмови або неможливості частини депутатів приймати участь в роботі сесії    ради, в кожному окремому  випадку на сесії приймається рішення про правомочність її   засідання, якщо в ньому приймає участь  не менше половини від  загальної кількості депутатів ради.

2. У випадку неможливості прибути  на  сесію чи  при відмові від участі в її роботі, депутат   повідомляє про це голову чи  секретаря  ради. Повідомлення депутата доводиться   до відома сесії.

3. На  сесії проводяться пленарні засідання, а також  засідання  постійних комісій і  депутатських груп  ради. Порядок їх роботи визначається  Положенням про комісії, регламентом.

4. Депутати  ради, крім головуючого (головуючих), розташовуються в залі засідань на свій  розсуд.

5. Депутати інших  рад всіх рівнів приймають участь в роботі  ради і її органів з правом   дорадчого голосу.

 6. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

    На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.

    Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за два дні до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та їх подальшого направлення до відділу діловодства, контролю і оргроботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання.  Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні та про акредитовані засоби масової інформації, які висвітлюють хід пленарного засідання. Члени територіальної громади міста Теплодар та інші особи, які не є запрошеними та заявили про своє бажання бути присутніми в сесійній залі, повинні зареєструватись до початку пленарного засідання Теплодарської міської ради у відділі діловодства контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради завчасно або в день проведення сесії не пізніше ніж до початку пленарного засідання на  підставі документа, що посвідчує особу. Під час пленарного засідання дані особи повинні розміщуватись на спеціально відведених для них місцях.Запрошені та інші присутні на засіданні міської ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення та осуду, дотримуватись порядку і підкорятися розпорядженням головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу за розпорядженням головуючого.

7. Поіменна  реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного пленарного засідання.

    При  необхідності тимчасової відсутності в залі засідань, депутат повідомляє про це  головуючого або сесію.

     За рішенням  ради під час сесії для обговорення проекту рішення можуть проводитися наради постійних комісій і депутатських груп та фракцій. 

8. Час для  доповідей, співдоповідей, заключного  слова і  відповідей на запитання     встановлюється головуючим за погодженням  з доповідачами і співдоповідачами, але не     більш ніж 40 хвилин для доповіді, 20 хвилин для співдоповіді, 10 хвилин для заключного     слова і 10 хвилин для відповідей на запитання. Виступаючим в дебатах надається до 10     хвилин, для повторних виступів при постатейному обговоренні рішень – до 5 хвилин, для     виступів по кандидатурам, порядку ведення  засідання, внесення питань, пропозицій,     повідомлень і поправок – до 3  хвилин. У виняткових випадках головуючий може  за     згодою  більшості присутніх депутатів подовжити час для виступу.  

9. Міський голова, секретар ради, а також запрошені з відповідних питань експерти  можуть  поза чергою отримати слово до 5 хвилин. Переважне  право перед іншими на  виступ мають депутати ради.

10. В кінці кожного  сесійного засідання до 30 хвилин відводиться для виступів депутатів з  короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються, рішення не приймається.

11. Відкриває і веде сесію міський голова, а у випадках визначених законодавством секретар ради, за винятком першої сесії, порядок  ведення якої визначений статтею 46 Закону України “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні”.

  Як правило, на початку кожного засідання сесії заслуховуються депутатські запити.

11.1. Чергові та позачергові пленарні засідання Теплодарської міської ради починаються та закінчуються виконанням Державного гімну України.

  12. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний» у такій послідовності:

12.1. голосування порядку денного (перелік назв проектів рішень) за основу – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

12.2. внесення до порядку денного депутатами запитів – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

12.3. внесення та обговорення пропозицій про вилучення  окремих питань з розгляду – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

12.4. внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог діючого Регламенту – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

12.5. затвердження порядку денного в цілому – рішення затверджується більшістю від загального складу депутатів міської ради.

13. Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Теплодарської міської ради в цілому головуючий на пленарному засіданні звертається до депутатів з питанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів  у іншого депутата. Заява депутата про наявність конфлікту інтересів вноситься до протоколу відповідного пленарного засідання Теплодарської міської ради.

 14. На кожному пленарному засіданні ради за пропозицією міського голови або одної третьої від присутніх на засіданні депутатів утворюється секретаріат пленарного засідання  у складі двох осіб –  начальник відділу діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради та депутата Теплодарської міської ради, який виконує свої обов’язки протягом пленарного засідання. Представник секретаріату від депутатського корпусу обирається за списком депутатів в алфавітному порядку.

 1. Питання до доповідача направляються через секретаріат сесії в письмовому вигляді або задаються в усній формі.

16. Заявки на надання слова для участі в дебатах з питань, включених до порядку денного сесії, подаються в письмовому вигляді головуючому через секретаріат сесії або  за  висловленим  бажанням.

17. Депутати ради, інші особи виступають  на засіданні лише після надання  їм  слова   головуючим.

18. Головуючий  не має права коментувати чи  переривати виступ, якщо виступаючий  не порушує правил, встановленнях в п.п. 8-10 цієї статті.

 19. Для виступу депутату надається трибуна.

 20. Депутат  ради може виступати з одного і того ж питання не  більше двох раз.

 21. Слово щодо порядку ведення засідання повинно надаватись головуючим поза чергою.

 22.Головуючий  на сесії.:

     •  ставить на обговорення сесії питання затвердженого порядку денного сесії;   

     •  надає слово для доповідей і виступів за чергою або в іншому, встановленому на сесії,  порядку. В разі необхідності головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням        мотивів такої зміни; 

   •  слідкує за дотриманням  Регламенту сесії. У  випадку порушення   виступаючим    регламенту, головуючий має право перервати його виступ і попередити виступаючого,   а після повторного попередження позбавити його слова; 

   •  після закінчення дебатів узагальнює і коротко формулює пропозиції, що поступили        при обговоренні питання; 

   •  ставить на голосування пропозиції, проекти рішень і інших актів сесії в порядку їх        надходження;  

  •  оголошує результати голосування або надає це право лічильній комісії;      

      •  оголошує запити, довідки, заяви і пропозиції, що поступили через секретаріат сесії;  

      •  контролює дотримання порядку в залі під час засідання;                    

      •  організовує ведення протоколу пленарного засідання, підписує протокол

23  Головуючий  сприяє підтримці на засіданні атмосфери співробітництва і зближенню     позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємно погоджених рішень. При необхідності, головуючий  організує консультації, погоджувальні наради з участю     представників комісій і депутатських груп  ради з метою усунення протиріч при вирішенні     питань, що розглядаються на сесії.

24.  Головуючий   зобов’язаний  поставити  на   голосування  кожну    пропозицію  по  обговорюваному питанню, по порядку денному, по порядку ведення сесії, з процедурних     питань в порядку їх подання.

 25. Дебати припиняються   за рішенням,  що  приймається більшістю  голосів присутніх  депутатів. При постановці питання про  припинення  дебатів, головуючий інформує     депутатів про кількість осіб, які записались на виступ і,які виступили, з’ясовує,хто з     депутатів, що записались, наполягає на наданні слова. Якщо депутат  наполягає на     наданні слова для виступу, головуючий надає йому слово для виступу.

   26. При вирішенні  питання  про  припинення  дебатів депутати, що  входять  в  склад       депутатської групи або фракції можуть вимагати надання слова уповноваженому депутату від групи,       якщо з питання, яке обговорюється, він не виступав.

   27. Якщо депутат не мав можливості виступити в зв’язку з припиненням дебатів, то за його       проханням текст виступу повинен бути включеним до стенограми сесії.  

 28. Головуючий надає слово для виступу як при письмовому, так і при усному зверненні       бажаючих  виступити.  

 29. Пропозицію про перерву в роботі сесії може внести міський голова, головуючий на засіданні, постійна комісія, депутатська група та фракція або не  менше, ніж третя частина  присутніх депутатів.

 30. Робота в  раді ведеться на державній  або  регіональній (російської та інших)  мовах, в залежності  від того, на  якій  мові  виступаючому  зручніше висловлювати свою  думку. Допускається  виступи  на  інших  мовах , крім зазначених, за умови забезпечення синхронного перекладу.

31. Засідання ради, як правило, є відкритими. За рішенням ради можуть бути проведені   закриті засідання. Рішення про проведення закритого засідання сесії і про склад учасників       приймається на відкритому засіданні сесії.

 32. Секретаріат сесії веде протокол пленарного засідання сесії, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, організує роботу з зверненнями громадян, що поступили на адресу сесії. Для консультацій під час сесії секретаріат залучає спеціалістів. 

 33. По  закінченні сесії на протязі 10 діб секретаріат подає протокол сесії на підпис   головуючому  на сесії.

 34. Кожен, хто виступав  на сесії має право прослухати аудіозапис свого виступу. Організація прослуховування аудіозапису покладається на секретаря міської ради.

Стаття  27. Перша (організаційна) сесія ради.

    1. Перша сесія обраної ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації, при умові, що число обраних депутатів складає не менше трьох  четвертих від встановленої законом кількості депутатів ради.   

 2. Для підготовки пропозицій  щодо   порядку проведення  першої  сесії і питань, які       передбачається винести на розгляд сесії, міською територіальною виборчою комісією створюється робоча       група з числа обраних депутатів ради.

 • Першу сесію відкриває голова міської територіальної виборчої комісії і веде її до оголошення результатів  виборів міського голови та депутатів міської ради.

    Стаття 28. Чергова сесія ради.

   1. Чергові сесії ради скликаються міським головою або секретарем ради  за необхідністю, але не менше одного разу на  квартал.

 Сесія ради може також бути скликана за пропозицією не  менше третини від загальної кількості депутатів ради.

  2. Розпорядження міського голови    про скликання  сесії доводиться до відома депутатів і населення не  пізніше, ніж за 10 днів до сесії,  а у виняткових випадках- не пізніше ніж як за день до сесії із визначенням часу скликання, місця   проведення сесії, питань, які пропонується винести на розгляд  ради.

  3. Чергові сесії проводяться в робочі дні тижня.

   4.Не  пізніше, ніж за 3 дні до початку роботи сесії депутатам надаються   проекти рішень,  інші документи і матеріали з питань, які запропоновано  внести на      розгляд сесії.  

 5. Для підготовки сесії  може утворюватись з числа депутатів оргкомітет сесії і   залучати до роботи спеціалістів, які не є депутатами ради. В роботі оргкомітету можуть      приймати участь депутати і спеціалісти, які не входять до його складу.  

  Стаття 29. Позачергова сесія  ради.

 1. Позачергова сесія скликається міським головою за  його ініціативою або за пропозицією   не менше однієї третини від загальної кількості депутатів  ради.

  2. Пропозиція про скликання позачергової сесії направляється міському голові  в письмовому   вигляді з  визначенням  питань, які пропонуються    розглянути, з обґрунтуванням  необхідності скликання позачергової сесії. 

  3. Міський голова   в триденний строк з часу надходження пропозиції розглядає її і приймає  відповідне рішення. Розпорядження  міського голови   про  скликання позачергової сесії з  визначенням місця, часу та порядку денного, доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше ніж за день  до початку роботи сесії.

  Стаття 30.  Порядок проведення голосування

    1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та діючим Регламентом Теплодарської міської ради, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Теплодарської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Теплодарської міської ради.

2.Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат, який відсутній на час голосування, не має права подати свій голос пізніше. У випадку, коли зареєстрований на засіданні депутат з поважної причини покидає засідання, на якому проводиться таємне або поіменне голосування, він має право подати свій голос до початку голосування в лічильну комісію в запечатаному конверті. Конверт розкривається під час підрахунку голосів. При проведенні таємного голосування лічильна комісія не має права розголошувати результат голосування депутата, відсутнього на засіданні.

3.Особливості проведення поіменних голосувань.

3.1 Для проведення відкритого поіменного голосування і визначення його результатів на початку кожної сесії рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів лічильну комісію в складі не менше трьох депутатів. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії, яким відводиться спеціальне робоче місце в залі засідань. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

3.2. Поіменне голосування проводиться шляхом видачі поіменних бюлетенів або за допомогою усної заяви депутата.

3.2.1Порядок проведення поіменного голосування за допомогою бюлетенів такий же, як і порядок проведення таємного голосування (п. 4 статті 30).

В бюлетені для поіменного голосування повинно бути відведено місце для вказівки прізвища, ініціалів, партії чи блоку, особистого підпису депутата.

Зміст і форма бюлетеня для поіменного голосування затверджується радою до проведення голосування. За рішенням лічильної комісії бюлетені для поіменного голосування можуть видаватися іменними.

Член лічильної комісії, кандидатура якого включена до бюлетеня, не приймає участі в підготовці бюлетенів і у визначенні результатів голосування. В цьому випадку рада приймає рішення про тимчасове дообрання в склад лічильної комісії нового члена на період голосування і підрахунку голосів.

3.2.2 Голосування депутатів за допомогою усної заяви відбувається наступним чином:

Головуючий задає питання: “Хто “за” прийняття даного проекту рішення?” депутати, які підтримують прийняття проекту піднімають руки, після цього по черзі кожен з депутатів хто проголосував “за”  вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Потім, головуючий задає питання: “Хто “проти” прийняття даного проекту рішення?” депутати, які проти прийняття проекту піднімають руки. Далі по черзі кожен з депутатів хто підняв руку “проти проекту”  вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Головуючий задає питання: “Хто утримався від прийняття даного проекту рішення?” депутати, які утрималися від голосування піднімають руки. Далі по черзі кожен з депутатів хто утримався по черзі вголос проголошують своє прізвище Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Далі головуючий задає питання: “Хто не приймав участі в голосуванні?”. Депутати, які не приймали участі в голосуванні піднімають руки. Потім, по черзі кожен з депутатів хто не приймав участі в голосуванні вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

3.3 За результатами голосування лічильна комісія оформляє протокол, який підписують всі члени комісії. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли результати голосування не були затверджені, за рішенням ради проводиться повторне голосування, або питання знімається з обговорення чи переноситься на чергову сесію.

3.4 З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.5 У разі винесення на розгляд Теплодарської міської ради проекту рішення, який приводить до виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів голови або будь-кого з депутатів Теплодарської міської ради, то ця особа не має права брати участь у прийнятті даного       рішення Теплодарської міської ради.”

4.Особливості проведення таємних голосувань.

4.1.Для проведення таємного голосування виготовляються бюлетені  під контролем лічильної комісії за встановленою формою і у   визначеній кількості. Бюлетені таємного голосування містять всю необхідну для голосування інформацію. Якщо до бюлетеня внесена одна кандидатура чи питання для голосування, то в ньому вказується два варіанти голосування: “за” і “проти”, один з яких викреслюється. Бюлетень, в якому залишено два варіанти, вважається недійсним. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на підставі регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

4.2. Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються лічильною комісію, у           відповідності зі списком депутатів, за посвідченнями депутатів ради. За рішенням більшості депутатів від числа   присутніх на засіданні депутатів бюлетені перед голосуванням підписуються головою і секретарем лічильної комісії.

4.3. Заповнення бюлетенів таємного голосування проводиться депутатами особисто. Урни для таємного голосування повинні бути опечатані і знаходитися в полі зору лічильної комісії.

4.4 Зміст і форма бюлетеня  таємного голосування затверджується радою.

5. Якщо в процесі голосування чи під час підрахунку голосів були допущені помилки, які вплинули на результати голосування, то за рішенням ради може бути проведене повторне голосування.

6.За результатами таємного і відкритого поіменного голосування лічильна комісія оформлює протокол, який підписують всі члени комісії. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли результати голосування не були затверджені, за рішенням ради проводиться повторне голосування, або питання знімається з обговорення чи переноситься на чергову сесію

        Стаття 31. Діловодство в раді.

1.На кожній сесії, крім звукозапису пленарних  засідань, ведеться протокол, в якому  відображається хід засідання  ради, виступи депутатів та інших осіб, які приймають участь  в засіданні, заносяться депутатські запити і питання, прийняті рішення  ради, в тому числі і       за депутатськими запитами, результати голосування.   

 2. До протоколу сесії додаються рішення  ради, звукозапис сесії, письмові запити депутатів,  розглянуті на засіданні пропозиції, зауваження і пропозиції депутатів, які передані в  письмовому  вигляді до секретаріату сесії чи головуючому на засіданні, а також дані   лічильної комісій про наявність кворуму, про результати голосування, про відсутніх депутатів, про запрошених, які прийняли участь у засіданні. Після закінчення  засідання секретаріат сесії перевіряє і оформляє на протязі 10 днів протокол сесії і  подає протокол на підпис міському голові       (головуючому).

   З. Оригінал протоколу сесії зберігаються в організаційному відділі  не менше   двох років, а потім передаються в державний архів для постійного зберігання.  

   Протоколи сесій  ради надаються депутатам для ознайомлення на їх вимогу. 

 • Протокол засідання депутатської комісії веде секретар комісії, на якого покладена  відповідальність за правильне оформлення  протоколів та іншої документації комісії.    

 Протоколи засідань комісії зберігаються в організаційному відділі  ради. 

5. Діловодство по заявах, зверненнях громадян, які адресовані  раді, а також облік службової   переписки  ведеться загальним  відділом  ради  в  порядку, встановленому  діючим   законодавством.  

 • Відповідальність за дотримання встановленого порядку діловодства в  раді покладається на секретаря  ради.

 Розділ 5. Рішення і інші акти  ради

  Стаття 32. Порядок підготовки і прийняття рішень  ради.

   1. Проекти рішень вносяться на розгляд  ради разом  з обґрунтуванням необхідності їх  прийняття  і висновком  відповідної постійної депутатської комісії. Проект рішення      повинен  бути погоджений з юридичною   службою ради  і містити посилання на діюче      законодавство. В проекті рішення  вказуються дата підготовки, колективи і особи, що  бралиучасть в його підготовці. Якщо для виконання рішення потрібні кошти, то до проекту додається фінансово-економічне обґрунтування За  необхідністю, до проекту      додасться також експертний висновок спеціалістів.  

 2. Проекти рішень в комплекті з необхідними матеріалами реєструються відділом діловодства, контролюі організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради і подаються голові чи  секретарю ради, після чого направляються   ними на розгляд постійним депутатським комісіям  ради та депутатам.  У  випадку, коли проекти рішень і обґрунтування до них підготовлені неякісно або не в повному  обсязі, то вказані матеріали вертаються авторам на доопрацювання або можуть      бути направлені на  правову, технічну та інші експертизи, а також для  підготовки      необхідних обґрунтувань.

 Призначена  міським головою   комісія чи створена ним робоча група в установлені строки  узагальнює всі подані до проекту рішення  матеріали і готує варіант проекту      рішення, що вноситься на розгляд  ради.

  Ініціатори проекту  рішення  мають право  брати   участь на всіх стадіях його   обговорення  в постійних комісіях  ради, в робочій групі, виступати з доповідями і   співдоповідями на сесії 

    Альтернативні проекти рішень вносяться на розгляд  ради в аналогічному порядку.

 3. Якщо при  підготовці і розгляді проекту рішення посадовими особами, експертами,  депутатами була надана недостовірна інформація, то цей факт розглядає постійна комісія      ради з питань законності спільно з комісією з питань етики і гласності. За результатами розгляду рада      приймає відповідне рішення.

 4. Рада має право прийняти рішення про проведення міського референдуму, чи дорадчого      опитування з конкретного проекту рішення чи альтернативних варіантів у відповідності з      Законом України “Про Всеукраїнський референдум”.

 5. Якщо при роботі з проектом рішення не досягнуто згоди учасниками його підготовки, то на розгляд  ради можуть одночасно виноситися альтернативні варіанти проектів рішення.

 6. Комплект документів з проекту рішення (альтернативним варіантам) не пізніше, ніж за  три дні до початку роботи сесії направляються всім депутатам  ради. Поправки до проекту  рішення від постійних комісій, депутатських груп, депутатів, інших зацікавлених сторін до      початку сесії надаються в письмовому вигляді у відповідну комісію чи робочу групу  через відділ діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області. 

7. Комісія, робоча група розглядає поправку і приймає чи відхиляє її. Якщо поправка      відхилена, то й автор має  право вимагати від комісії вмотивованого обґрунтування,     відхилення і, в разі незгоди з ним, може внести свою пропозицію на розгляд сесії  ради.

 8. Розгляд на сесії поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття проекту  за основу.   Рада має  право провести обговорення і голосування як в цілому, так і по окремих      частинах проекту рішення (розділах, статтях, пунктах і т.д.).

  Якщо  проект рішення прийнятий за основу, проводиться його обговорення в цілому. У      випадку неприйняття проекту рішення, він вертається на доопрацювання чи розглядається      питання про доцільність його прийняття.

 9. В необхідних  випадках для доопрацювання  проектів, які обговорюються  на  сесії, враховуючи  пропозиції, що “поступили на сесії, за рішенням ради може бути створена   редакційна  комісія. Її кількісний і персональний  склад  визначається відкритим      голосуванням. Редакційна комісія обирає голову і секретаря комісії.  

10. Поправки, зауваження і пропозиції до проекту рішення, що подані депутатами і іншими   зацікавленими сторонами під час обговорення проекту на сесії, фіксуються секретаріатом  сесії і розглядаються при доопрацюванні проекту рішення.

11. При внесенні на розгляд  ради альтернативних проектів рішення. рада обговорює їх, як  правило, одночасно, після чого приймає рішення про те, який проект прийняти за основу.

  За рішенням сесії окремі положення проекту рішення, чи весь проект в цілому, можуть   бути направлені на доопрацювання в відповідні комісії. 

12. За наявності альтернативних проектів  рада в кожному конкретному випадку приймає  рішення про черговість їх розгляду. 

   Якщо   по одному з питань  проекту рішення внесено декілька поправок, то спочатку  обговорюється  і голосується та поправка, прийняття чи відхилення якої дозволить   вирішувати питання інших поправок.

13. Перед початком  голосування  головуючий  уточнює  пропозицію, яка  ставиться на   голосування і нагадує якою кількістю голосів приймається рішення. 

14. Рішення  ради вважається прийнятим, коли за нього проголосувало більше половини від  загальної кількості депутатів ради, якщо інша форма  голосування не  встановлена    регламентом.                                               

  Якщо  на голосування виносилося більше двох пропозицій і не одна з них не набрала   необхідної кількості голосів, то проводиться повторне голосування по двох пропозиціях, які набрали більшу кількість голосів. 

15. Рішення, які прийняті з порушенням  цього  регламенту, вважаються  недійсними і  підлягають скасуванню.  

16. Якщо при обговоренні проекту рішення пропозиції і критичні зауваження, висловлені чи  направлені в письмовому вигляді, не знайшли відображення в прийнятому рішенні, то  редакційна комісія узагальнює їх і доповідає про них  раді. Ця інформація приймається   радою  до відома, а по окремим пропозиціям і зауваженням  радою може бути прийняте  рішення  про передачу їх на розгляд постійних комісій, виконкому, або відповідним  державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний термін    чи в інший строк, встановлений  радою, розглянути ці пропозиції та зауваження і про  результати розгляду сповістити раду чи виконком.

17. Рада може затвердити своїм рішенням звернення, заяви і інші акти. Вказані документи   ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від загальної  кількості депутатів  ради. Порядок  підготовки і розгляду проектів звернень, заяв і інших актів з питань, що мають    істотне значення для ради, аналогічний порядку підготовки і розгляду проектів рішення.  За рішенням  ради в кожному конкретному випадку цей порядок може бути зміненим.

 Стаття  33. Порядок вступу рішень ради в силу і їх публікація

 1. Рішення  ради не пізніше, ніж в десятиденний строк після їх прийняття, надаються секретаріатом ради,  відділам і  управлінням  виконкому, підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам, на яких розповсюджена дія    рішення. Рішення  ради доводяться до населення міста через орган друку  ради, а також  через інші  засоби масової інформації.

 2. Рішення  ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання її органами,    юридичними  і фізичними особами, що знаходяться на території ради.

 3. Пропозиції і рекомендації рішень ради, які стосуються розташованих на території міста    підприємств, організацій і установ, що не підпорядковані безпосередньо  раді, підлягають    обов’язковому  розгляду їх керівниками. Про результати розгляду і прийняті заходи    повинно бути сповіщено  раду не пізніше, ніж в десятиденний строк з моменту отримання    рішення чи в інші строки, які встановлені радою.

 4. Рішення  ради вступають в силу з моменту прийняття їх  радою, якщо не встановлено інший строк введення їх в дію. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 5 Рішення   ради по процедурних питаннях оформляються лише  протокольно.

 6. Рішення Теплодарської міської ради нормативно-правового характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Дані вимоги не поширюються на рішення ради, які містять публічну інформацію з обмеженим доступом відповідно до ст..6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» або інформацію, яка підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних».

7. Організація виконання рішень ради забезпечується виконкомом і комісіями ради, на яких покладено контроль за виконанням рішення.

                  Розділ 6.   Робота з виборцями 

 Стаття 34. Організація виконання наказів виборців

 1. Після попереднього обговорення в комісіях  рада розглядає накази виборців і приймає їх    до виконання, затверджує план заходів по виконанню наказів.

 2 Накази виборців враховуються при плануванні роботи  ради, розробці плану соціально- економічного розвитку міста і при формуванні міського бюджету.

 3. Рада організує виконання наказів виборців, координує діяльність підприємств, організацій,    установ, що  беруть  участь у  виконанні цих  наказів. При необхідності  рада в  установленому законом  порядку залучає для цих цілей кошти підприємств, організацій,    установ, незалежно від їх відомчої належності.

   При виконанні наказів виборців  рада і її органи приймають заходи  щодо  ефективного   використання місцевих ресурсів, знаходженню додаткових резервів

4. Проекти рішень   ради по  наказам виборців, а також  звіти про виконання  наказів    розглядаються постійними комісіями і виносяться на розгляд  ради  і головою.  Хід  виконання наказів виборців розглядається  радою щорічно, як правило, при розгляді звітів  про виконання плану соціально-економічного розвитку міста і про виконання міського  бюджету.

Стаття  36.  Порядок проведення міського референдуму                      

  Рішення, прийняті за результатами референдуму і які не суперечать Конституції і законам України, не вимагають затвердження, є обов’язковими для виконання радою, її органами, органами територіального самоврядування, юридичними і фізичними особами на території ради

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: