Додому » Міська рада » Регламент роботи Теплодарської міської ради VІIІ скликання

Регламент роботи Теплодарської міської ради VІIІ скликання

                                                          Затверджено

                                                                           рішення Теплодарської  

  міської ради

                                                                           від «02» грудня 2020 року

№ 3-VIII

 

ЗМІНИ

рішення Теплодарської

міської ради 

від «26» червня 2021 року

№107-VIII

 

 

                           Регламент роботи

                    Теплодарської міської ради

                            VIIІ  скликання

  

           м.Теплодар

 

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правове поле дії Регламенту     

 1. Цей Регламент визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Теплодарської  міської  ради  (далі-ради) та її виконавчих органів, депутатів Теплодарської міської ради та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами України.
 2. Процедурні питання, які не відрегульовані Законом чи цим Регламентом, встановлюються радою  виходячи з необхідності реалізації в повному обсязі прав депутатів та їх рівної   відповідальності перед виборцями.
 3. Регламент  розроблено на  основі діючих законодавчих актів і він обов’язковий  для    виконання  радою та її виконавчими органами, а також в межах  повноважень, наданих радою її виконавчим  органам, підприємствами, організаціями й установами,   розташованими в межах територіальної громади м.Теплодар.

Стаття 2. Порядок прийняття Регламенту та внесення до нього змін

 1. Регламент, а також зміни й доповнення до нього приймаються на сесії ради більшістю   голосів від загального складу ради та вступають в силу з моменту їх прийняття.    
 2. Регламент ради діє до моменту прийняття рішення ради про затвердження нового Регламенту.
 3. Зміни і доповнення можуть бути внесені в Регламент з ініціативи міського голови, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій та окремих депутатів, виконавчого комітету ради, загальних зборів громадян.          

Стаття 3. Основні принципи діяльності  ради.

 1. Міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, здійснює свою діяльність  у відповідності до Конституцією  України, “, Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону  України  “Про  статус депутатів місцевих  рад” та іншого чинного законодавства України, виходячи з інтересів  територіальної громади, забезпечує вирішення на  своїй території питань місцевого значення в поєднанні з реалізацією регіональної і державної політики.
 2. Рада прагне досягти максимального узгодження  думок  та  позицій депутатів при   підготовці та прийнятті рішень, гарантує право меншості на публічний вираз незгоди з  рішенням  більшості. При  цьому меншість не  звільняється від виконання прийнятого більшістю рішення.
 3. Місцезнаходження ради – вул. Піонерна, буд.7, м.Теплодар, Одеського району, Одеської області, 65490.

Стаття 4. Склад ради

 1. Рада складається з 22 депутатів, які обираються територіальною громадою в порядку та на строк визначені чинним законодавством.

Строк повноважень голови та депутатів  ради – 5 років.      

Стаття 5. Використання радою державної та міської символіки 

 1. У залі засідань, де проводяться сесії ради, встановлюється Державний   прапор України.  Біля будинку ради та її виконавчого комітету Державний прапор України піднятий постійно.
 2. На будинку ради та її виконавчого комітету встановлюються вивіски з надписами на державній мові “Теплодарська міська  рада”  та   “Виконавчий  комітет  Теплодарської міської  ради”.
 3. Рада та її виконавчий комітет є юридичними особами і мають круглі печатки з зображенням   Державного  герба України, відповідні штампи, бланки.
 4. Рада затверджує символіку (герб, прапор, тощо) міста Теплодар. Використання символіки міста Теплодар іншими суб’єктами можливе лише з дозволу ради. 

Стаття 6. Повноваження  Теплодарської  міської ради,    її  виконавчих  органів.

 1. Повноваження  Теплодарської  міської  ради та  взаємовідносини з розташованими  на її території підприємствами, організаціями, установами,  які  є комунальною власністю, будуються  у  відповідності з   ст.ст. 17-18, 26, 60-61    Закону  України  “Про  місцеве самоврядування  в  Україні.”
 2. Жодна політична партія чи громадське об’єднання немає права нав’язувати раді свою волю непарламентськими методами.   
 3. В необхідних випадках, для попереднього погодження питань взаємовідносин ради з  розташованими  на  її території суб’єктами права, радою може бути створена спеціальна  робоча група.     

Стаття  7. Реалізація відповідальності ради, її органів та посадових осіб.

 1. Рада, її виконавчі органи та посадові особи несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень у  відповідності з статтями 74-77 Закону України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні” та згідно інших норм чинного законодавства. 
 2. Рішення, що приймаються посадовими особами  ради та її органів, в результаті яких   порушуються  права та інтереси громадян, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному   діючим законодавством.

                          Розділ ІІ. Діяльність депутатів ради

Стаття 8. Порядок визнання повноважень депутатів ради

 1. Повноваження депутатів ради, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Виборчим Кодексом України та цим Регламентом.
 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та у порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття  9. Реалізації прав і обов’язків депутатів

 1. Свої повноваження  депутати реалізують на сесіях  ради, приймаючи участь у роботі її  органів, працюючи в своєму виборчому окрузі та на території ради.
 2. Діяльність депутата в раді та її виконавчих органах здійснюється у відповідності з Конституцією України,  Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, та діючого Регламенту ради.
 3. Порядок роботи із зверненням громадян, дорученнями виборців визначається статтями 12,13,17 Закону України  “Про статус депутатів місцевих рад”.
 4. Основні гарантії депутатської діяльності визначені розділом 4 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.
 5. Депутати ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями. Порядок проведення звітів депутатами ради регулюються статтею 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.
 6. Підстави та порядок відкликання депутата визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розділом V Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 10. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у міській раді. 

 1. Під час здійснення депутатських повноважень депутат міської ради зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання корупції”.
 2. Міський голова, секретар, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
 3. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 1 цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
 4. Депутат міської ради, який має особисту заінтересованість в прийнятті проекту рішення ради на засіданні постійної комісії ради або на пленарному засіданні ради, зобов’язаний заявити про таку заінтересованість або письмово повідомити головуючому, який інформує про це присутніх перед розглядом цього проекту рішення. Такому депутату рекомендується не брати участь в голосуванні з цього проекту рішення.

 

Розділ 3. Формування та організація роботи органів ради, вибори і відклик посадових осіб 

Стаття  11. Підзвітність раді її органів і посадових осіб.

 1. Виконавчі органи ради , постійні і тимчасові комісії, депутатські фракції і групи, посадові особи ради підпорядковані і підзвітні раді.
 2. Обрання на посаду та звільнення секретаря ради, формування виконкому, постійних і тимчасових  комісій, заслуховування звітів постійних комісій, заступників  міського  голови, керуючого  справами  виконавчого  комітету яких рада затверджує, згідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, є виключною компетенцією ради.

Стаття 12. Міський голова

 1. Теплодарський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організовує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет Теплодарської міської ради та головує на пленарних засіданнях ради.
 2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на засадах загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення Теплодарською територіальною виборчою комісією на першому пленарному засіданні ради підсумків виборів про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 4. Після оголошення територіальною виборчою комісією підсумків виборів, міський голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом міського голови під текстом присяги, який зберігається в особистій справі до закінчення терміну його повноважень.
 5. Текст присяги Теплодарського міського голови:

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки

 1. Основні повноваження  міського голови визначені в статті 42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також встановлюються іншими нормативними  актами.
 2. Міський  голова здійснює інші   повноваження   місцевого   самоврядування,    визначені п.19  ст. 42  Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні”.
 3. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.
 4. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у відповідності з положеннями закріпленими у статтях 26, 42, 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 13.Секретар ради.

 1. Секретар ради обирається з числа депутатів ради, за поданням голови ради, шляхом таємного    голосування і виконує свої обов’язки відповідно до ст.50 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту ради.
 2. Секретар  ради  вважається обраним, якщо рішення про його обрання було підтримано більшістю голосів від загального складу ради.
 3. Секретар ради може бути звільнений з посади тільки радою. Питання про його звільнення може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менше третини від загальної кількості депутатів, а також міським головою.
 4. Секретар ради вважається звільненим з роботи, коли за це проголосувало більше половини від загальної кількості депутатів ради.

Стаття 14. Постійні комісії ради.

 1. Для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що є компетенцією ради, здійснення контролю за виконанням її рішень, рада обирає з числа депутатів постійні  комісії у складі голови і членів комісії, встановлює їх кількісний склад .
 2. При обранні постійних комісій за рішенням ради голосування проводиться по складу комісій в цілому, чи окремо по кожній кандидатурі.
 3. Порядок утворення, повноваження  постійних комісій і порядок їх роботи визначені ст. 47  Закону    України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом  ради, а також Положеннями про комісії ради.
 4. Постійні комісії проводять роботу згідно плану, затвердженому  радою, а також  можуть   виконувати роботу, не передбачену планом, ведуть облік своєї діяльності.
 5. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію в стосунках з державними  і громадськими   органами і організаціями, депутатами  ради, контролює  виконання рішень комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.
 6. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
 7. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Член комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій чи усній формі при обговоренні цього питання на пленарному засіданні ради .
 8. У засіданні постійної комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу  депутати, які не входять до складу комісії, а також запрошені посадові особи, експерти, представників громадських організацій.
 9. В своїй діяльності комісії спираються на результати власних  досліджень, думки  спеціалістів, висновки експертів. Оплата залучених до  роботи  осіб здійснюється за  розпорядженням  міського голови  на підставі подання комісії, в межах виділених на ці цілі  коштів.
 10. Для більш повного обґрунтування необхідності прийняття рішень, підвищення гласності в роботі  ради та її органів, постійні комісії можуть проводити виїзні засідання в підрозділах  виконкому, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території ради.  
 11. Постійні комісії з питань, що відносяться до їх компетенції, взаємодіють з державними органами, органами    громадського     самоврядування,  трудовими    колективами, 

підприємствами, організаціями і установами.

 1. Комісії  мають право   отримувати  від керівників відділів і управлінь виконкому, підприємств, організацій і установ, розташованих на території   ради, необхідні документи  і  матеріали.   
 2. Комісії мають право заслухати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників    відділів і управлінь виконкому  ради, підприємств, організацій і установ і давати їм       рекомендації.
 3. Рекомендації  постійних  комісій підлягають  обов’язковому розгляду  відповідними   державними  і громадськими органами, підприємствами, організаціями і установами. Про  результати розгляду і прийняті заходи повинно бути повідомлено комісію у визначені    строки.
 4. У  випадку виявлення  порушення  законності постійні комісії мають право вимагати  припинення  цих порушень, а в необхідних  випадках звернутися до посадових осіб з   вимогою   припинити  такі порушення. Посадові особи, до яких  звернулася  комісія, повинні  прийняти всі заходи для усунення порушень законності, а в разі необхідності –  притягнути винуватих до відповідальності.  
 5. Комісії розглядають питання, що належать до їх компетенції, як за дорученням міського голови чи  секретаря ради, так і за власною ініціативою.
 6. У випадку розходження позицій різних комісій з питання, яке виноситься на сесію, комісії, з метою попереднього узгодження позицій, повинні довести свою думку до відома голови ради, а при неможливості попереднього узгодження – до відома  ради.    
 7. Секретар ради за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій, дає їм доручення та сприяє організації виконання їх рекомендацій.  
 8. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 9. Постійні депутатські комісії звітуються про свою роботу на сесіях міської ради один раз на рік.          

Стаття 15. Депутатські  групи та  порядок  їх  утворення

 1. Для  спільної  роботи  по  здійсненню  депутатських  повноважень,  депутати міської  ради  можуть  на  основі взаємної  згоди об’єднуватися  в  депутатські  групи.
 2. Членство депутата ради в депутатській  групі не звільнює його від  персональної  відповідальності  за  здійснення  своїх  депутатських  повноважень  у  раді.
 3. Депутатська  група  може  бути  утворена в  будь-який  час протягом  строку повноважень ради  за  рішенням  зборів  депутатів ради, які  виявили бажання  увійти  до  її складу. Депутатська  група  складається  не  менш, як з п’яти  депутатів  міської  ради.
 4. Депутати  міської  ради, які  входять  до  складу  депутатських  груп обирають  особу, яка  очолює  депутатську  групу, до  якої  додається  підписане  депутатами  цієї групи  письмове  повідомлення  про  сформування  депутатської  групи із  зазначенням її  назви, персонального складу  та  партійної  належності  членів  групи  та  депутатів, які уповноважені представляти  групу.
 5. Порядок  вступу  до  групи  та  виходу  з  неї  визначається  самою групою
 6. Депутат  міської  ради  може  входити  до  складу  лише  однієї  групи. Рішення  про  об’єднання  депутатів  у  групу доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на пленарному  засіданні  ради.
 7. Організація  діяльності  депутатських  груп  у  раді  покладається  на міського  голову.

Стаття 16. Депутатські фракції

 1. Депутати  міської  ради  на  основі єдності  поглядів або партійного  членства  можуть  об’єднуватися  у депутатські  фракції з чисельністю не менше трьох депутатів  міської ради. До  складу  депутатських  фракцій  можуть  входити  також  позапартійні  депутати  міської  ради, які підтримують  політичну  спрямованість  фракцій.
 2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається  самою  фракцією. Депутат  міської  ради  може  входити  до  складу  лише  однієї  фракції. Рішення про  об’єднання депутатів  у фракцію доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради   головуючим   на  пленарному  засіданні   ради. 

Стаття 17. Права  депутатських  груп, фракцій

 1. Депутатські  групи, фракції  мають  право:
 • на  пропорційне представництво  в  постійних  та  тимчасових  комісіях ради;
 • попередньо  обговорювати  кандидатури  посадових  осіб, яких  обирає, призначає чи  затверджує  рада;
 • на  гарантований  виступ  свого  представника  на  пленарному  засіданні  ради  з  кожного  питання  порядку  денного  сесії  ради;
 • об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами, фракціями  для  створення  більшості  в  раді;
 • здійснювати  інші  права,  передбачені  законодавством  України.

2.Повноваження депутатських груп та фракцій ради є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

3.Членство депутата ради в депутатській групі або фракції ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

 1. Депутатські групи та фракції ради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
 2. Реорганізація та формування депутатських груп та фракцій ради можуть проводитися протягом всього строку повноважень ради, про що доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на  пленарному 

засіданні  ради.

Стаття 18.  Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові комісії створюються радою та  діють  відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Голова комісії обирається радою за  поданням  міського  голови, чи  інших  осіб визначених  у  частині 12 статті 46 вказаного  Закону.
 2. Питання створення тимчасової контрольної комісії включаються окремим пунктом в порядок денний сесії міської ради.
 3. Персональний склад тимчасової контрольної комісії ради формується на підставі письмових подань депутатів, депутатських фракцій та груп ради з урахуванням принципу пропорційного представництва.
 4. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно визначати:
 • назву комісії;
 • цілі та завдання комісії;
 • голову комісії;
 • персональний склад комісії;
 • час діяльності комісії (на визначений період чи на час виконання визначеної роботи).
 1. Комісія є обраною, якщо за рішення з її утворення проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради. Для участі в роботі контрольні комісії мають право залучати експертів-фахівців.
 2. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.
 3. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк надає раді письмовий звіт та пропозиції з виконаної роботи.
 4. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає рішення по наданих комісією матеріалах чи доручає комісії продовжити роботу з визначенням нових термінів.
 5. Повноваження тимчасової контрольної комісії закінчуються по рішенню ради, у зв’язку з закінченням терміну дії комісії, а також в разі припинення повноважень міської ради.
 6. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова міської ради, секретар ради, голови постійних комісій.

Стаття 19. Виконавчий комітет ради.

 1. Виконавчим органом ради є його виконавчий комітет (далі – виконком), який підпорядкований і підзвітний раді.      
 2. Виконком утворюється радою в складі міського голови, секретаря ради, заступників  міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради, керуючого справами та інших осіб, кандидатури яких подає на затвердження  ради міський голова. Зміни у кількісному та персональному складі виконкому вирішуються міською радою за пропозицією міського голови.
 3. До складу виконкому не можуть входити депутати ради крім секретаря ради.        
 4. Виконком здійснює свою діяльність у відповідності з статтями 27-40, 51-53 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом  ради.
 5. Основною формою роботи  виконкому є його  засідання. Засідання  виконкому  скликаються  міським головою по  необхідності, але  не менше  одного  разу  в  місяць, і його засідання є  правомочними за  наявності  на  засіданні  більше  половини  його  загального складу. 
 6. Рішення виконкому приймаються більшістю голосів від складу  виконкому  і  підписується  міським головою.
 7. Звіт про діяльність виконкому, підсумки розгляду звіту розміщуються на офіційному сайті Теплодарської міської ради.
 8. Рада має право приймати рішення про заслуховування позачергового звіту виконкому за визначений період. Питання про позачерговий звіт виконкому вноситься на розгляд ради   за пропозицією міського голови   чи не менше третини від загального складу депутатів  ради.
 9. За пропозицією міського голови або не менше третини від загальної кількості депутатів рада  може  прийняти рішення про дострокове припинення  повноважень виконкому  та про   формування нового виконкому.
 10. Виконком зберігає свої повноваження до формування радою  нового складу виконавчого  комітету.

Стаття 20. Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих  органів ради 

 1. Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються  на посаду за поданням  міського голови та затверджуються радою і за посадою входять до складу виконкому.  
 2. Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюють загальне керівництво відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, діяльність підприємств, організацій  і установ, розташованих на території  ради, незалежно від форм  власності, організовують  виконання рішень  ради  і її виконкому, виконують інші обов’язки, визначені  радою, міським головою, виконкомом. 
 3. Функціональні обов’язки заступника (заступників) міського з питань діяльності виконавчих органів визначаються міським головою та  затверджуються виконкомом ради.  

Стаття 21. Члени виконкому                                       

 1. Повноваження членів виконкому визначені статтями 27-40, 51-53 Закону Україні “ Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Стаття  22. Керуючий  справами

 1. Керуючий справами виконавчого комітету за поданням міського голови  затверджується радою і за  посадою входить до складу виконкому.
 2. Функціональні  обов’язки  керуючого справами визначаються міським головою та затверджуються  виконкомом ради.      

Стаття 23. Відділи, управління та інші органи виконкому

 1. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради створюються радою в межах затвердженої радою  структури органів управління для здійснення повноважень, визначених Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими галузевими  нормативними актами України.
 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради  підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому, міському голові,  а з питань  здійснення делегованих  їм повноважень  органів виконавчої влади –  також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
 3. Керівники відділів, управлінь, що мають статус юридичної особи, в межах затверджених радою повноважень, видають накази.
 4. Відділи, управління та  інші  виконавчі  органи  міської  ради, які  мають  статус  юридичної  особи  діють  на  основі  положень, які  затверджуються  міською  радою.
 5. Відділи, управління  та  інші  структурні  підрозділи  виконкому діють на  основі  положень, які затверджуються радою. 

Стаття 24. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються в відповідності з вимогами статті 59 Закону України ”Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.
 2. Обов’язковість виконання актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначається статтею 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття  25. Взаємовідносини  ради, її голови та виконавчих органів ради.

 1. Рада може скасувати акт свого органу, міського голови, якщо вони суперечать Конституції і Законам України, іншим законодавчим актам, рішенням ради.
 2. Рада може зобов’язати міського голову, виконком ради скасувати акти керівників відділів, управлінь, інших органів виконкому, якщо вони суперечать діючому законодавству чи   рішенням  ради, прийнятим в межах її повноважень.

Розділ 4.  Організація роботи ради 

Стаття  26. Планування роботи ради.

 1. Діяльність ради здійснюється у відповідності з перспективним і річним планами, затвердженими радою.
 2. Плани роботи визначають головні напрямки діяльності ради і її виконавчих  органів в сфері державно-правового, господарського і соціально-культурного будівництва, відображають організаційні методи діяльності ради і містить основні заходи, які направлені на вирішення поставлених завдань.
 3. У планах роботи визначаються основні питання порядку денного чергових сесій, містяться заходи з підготовки і реалізації рішень ради, визначаються конкретні особи, відповідальні за виконання завдань плану.
 4. Плани роботи є основою для планування роботи постійних комісій ради, виконкому і інших  виконавчих органів ради.
 5. Проекти планів роботи ради розробляються  секретарем ради на основі пропозицій постійних комісій, виконкому, заступників міського голови, а також пропозицій керівників відділів,  управлінь,інших виконавчих органів ради, які  мають   надійти  не   пізніше  10   червня  та   10  грудня    поточного  року.
 6. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття  27. Порядок формування порядку денного сесії

 1. Рада правомочна розглядати і вирішувати на сесіях всі питання, які віднесені до її компетенції законодавством України, цим Регламентом. Питання, які розглядаються  виключно на пленарних засіданнях сесій, визначені в статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні”.
 2. Пропозиції по формуванню порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, постійними комісіями і депутатськими групами та фракціями ради, виконкомом, депутатами.
 3. Міський голова розглядає внесені пропозиції, як правило, з участю депутатів, представників органів і організацій, які запропонували ці пропозиції. Рішення про включення попередньо  внесених пропозицій до проекту порядку денного сесії чи їх відхилення приймає міський голова  за погодженням з секретарем ради  та  головами постійних депутатських комісій  ради.     
 4. Доповіді, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, які виносяться на розгляд ради, готуються депутатами, комісіями ради, відділами та управліннями виконкому,  управліннями ради,  спеціально створеною  комісією (робочою групою) з підготовки питання.
 5. Проекти рішень ради з питань, які передбачається включити до порядку денного сесії, в комплекті з супроводжувальними матеріалами, розглядаються  відповідними  постійними    депутатськими комісіями  ради.
 6. До моменту включення проекту рішення ради до порядку денного пленарного засідання ради проект рішення може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення ради, включений до порядку денного рішенням ради, може бути відкликаний лише за ініціативою суб’єкта подання та за згодою міського голови.
 7. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради порядок денний пленарного засідання ради може бути розширений проектом (ами) рішення ради. Всі проекти рішень ради, що надійшли додатково на розгляд ради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосування в порядку надходження. 

Стаття  28. Загальні правила  проведення  сесій.

 1. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У випадку відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на визначений радою час. У випадку відмови або неможливості частини депутатів приймати участь в роботі сесії ради, в кожному окремому випадку на сесії приймається рішення про правомочність її засідання.
 2. Депутат ради зобов’язаний письмово зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. У випадку неможливості прибути на сесію чи  при відмові від участі в її роботі, депутат   повідомляє про це голову чи  секретаря  ради. Повідомлення депутата доводиться   до відома сесії.
 3. На сесії проводяться пленарні засідання а також засідання постійних комісій і депутатських груп ради. Порядок їх роботи визначається Положенням про комісії та Регламентом.
 4. Депутати ради, крім головуючого (головуючих), розташовуються в залі засідань на свій розсуд.
 5. Депутати інших рад всіх рівнів приймають участь в роботі ради і її органів з правом   дорадчого голосу.
 6. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до Закону та цього Регламенту. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 7. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.
 8. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за два дні до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та їх подальшого направлення до відділу діловодства, контролю і оргроботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання.  Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні та про акредитовані засоби масової інформації, які висвітлюють хід пленарного засідання. Члени територіальної громади міста Теплодар та інші особи, які не є запрошеними та заявили про своє бажання бути присутніми в сесійній залі, повинні зареєструватись до початку пленарного засідання Теплодарської міської ради у відділі діловодства контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради завчасно або в день проведення сесії не пізніше ніж до початку пленарного засідання на  підставі документа, що посвідчує особу. Під час пленарного засідання дані особи повинні розміщуватись на спеціально відведених для них місцях. Запрошені та інші присутні на засіданні міської ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення та осуду, дотримуватись порядку і підкорятися розпорядженням головуючого.
 9. При  необхідності тимчасової відсутності в залі засідань, депутат повідомляє про це  головуючого або сесію.
 10. За рішенням  ради під час сесії для обговорення проекту рішення можуть проводитися наради постійних комісій і депутатських груп та фракцій.
 11. Час для доповідей, співдоповідей, заключного слова і  відповідей на запитання     встановлюється головуючим за погодженням  з доповідачами і співдоповідачами, але не  більш ніж 40 хвилин для доповіді, 20 хвилин для співдоповіді, 10 хвилин для заключного  слова і 10 хвилин для відповідей на запитання. Виступаючим в дебатах надається до 10     хвилин, для повторних виступів при постатейному обговоренні рішень – до 5 хвилин, для   виступів по кандидатурам, порядку ведення  засідання, внесення питань, пропозицій,     повідомлень і поправок – до 3  хвилин. У виняткових випадках головуючий може  за     згодою  більшості присутніх депутатів подовжити час для виступу.  
 12. Міський голова, секретар ради, а також запрошені з відповідних питань експерти можуть поза чергою отримати слово до 5 хвилин. Переважне  право перед іншими на  виступ мають депутати ради.
 13. В кінці кожного сесійного засідання до 30 хвилин відводиться для виступів депутатів з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються, рішення не приймається.
 14. Відкриває і веде сесію міський голова, а у випадках визначених законодавством секретар ради, за винятком першої сесії, порядок ведення якої визначений статтею 46 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”.
 15. Чергові та позачергові пленарні засідання Теплодарської міської ради починаються та закінчуються виконанням Державного гімну України.
 16. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний» у такій послідовності:

16.1. Голосування порядку денного (перелік назв проектів рішень) за основу – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

16.2. Внесення до порядку денного депутатами запитів – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

16.3. Внесення та обговорення пропозицій про вилучення  окремих питань з розгляду – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

16.4. Внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог діючого Регламенту – рішення приймається простою більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні;

16.5. Затвердження порядку денного в цілому – рішення затверджується більшістю від загального складу депутатів міської ради.

 1. Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Теплодарської міської ради в цілому головуючий на пленарному засіданні звертається до депутатів з питанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата. Заява депутата про наявність конфлікту інтересів вноситься до протоколу відповідного пленарного засідання Теплодарської міської ради.
 2. На кожному пленарному засіданні ради за пропозицією міського голови або одної третьої від присутніх на засіданні депутатів утворюється секретаріат сесії у складі двох осіб – начальник відділу діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради та депутата Теплодарської міської ради, який виконує свої обов’язки протягом пленарного засідання. Представник секретаріату від депутатського корпусу обирається за списком депутатів в алфавітному порядку.
 3. Питання до доповідача направляються через секретаріат сесії в письмовому вигляді або задаються в усній формі.
 4. Заявки на надання слова для участі в дебатах з питань, включених до порядку денного сесії, подаються в письмовому вигляді головуючому через секретаріат сесії або за висловленим  бажанням.
 5. Депутати ради, інші особи виступають на засіданні лише після надання їм  слова   головуючим.
 6. Головуючий не має права коментувати чи переривати виступ, якщо виступаючий  не порушує правил, встановленнях в п.п. 8-10 цієї статті.
 7. Для виступу депутату надається трибуна, депутат ради може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів.
 8. Слово щодо порядку ведення засідання повинно надаватись головуючим поза чергою.
 9. Головуючий  на сесії:
 • ставить на обговорення сесії питання затвердженого порядку денного сесії;   
 • надає слово для доповідей і виступів за чергою або в іншому, встановленому на сесії,  порядку. В разі необхідності головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням        мотивів такої зміни; 
 • слідкує за дотриманням  Регламенту сесії. У  випадку порушення   виступаючим    регламенту, головуючий має право перервати його виступ і попередити виступаючого,   а після повторного попередження позбавити його слова; 
 • після закінчення дебатів узагальнює і коротко формулює пропозиції, що поступили   при обговоренні питання; 
 • ставить на голосування пропозиції, проекти рішень і інших актів сесії в порядку їх        надходження;  
 • оголошує результати голосування або надає це право лічильній комісії;      
 • оголошує запити, довідки, заяви і пропозиції, що поступили через секретаріат сесії;  
 • контролює дотримання порядку в залі під час засідання;                    
 • організовує ведення протоколу пленарного засідання, підписує протокол.
 1. Головуючий сприяє підтримці на засіданні атмосфери співробітництва і зближенню     позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємно погоджених рішень. При необхідності, головуючий  організує консультації, погоджувальні наради з участю     представників комісій і депутатських груп  ради з метою усунення протиріч при вирішенні     питань, що розглядаються на сесії.
 2. Головуючий зобов’язаний поставити  на   голосування   кожну    пропозицію   по  обговорюваному   питанню, по порядку денному,  по порядку ведення сесії,  з процедурних питань в порядку їх подання.
 3. Дебати припиняються за рішенням, що  приймається більшістю  голосів присутніх  депутатів. При постановці питання про  припинення  дебатів, головуючий інформує     депутатів про кількість осіб, які записались на виступ, і які виступили, з’ясовує, хто з     депутатів, що записались, наполягає на наданні слова. Якщо депутат  наполягає на     наданні слова для виступу, головуючий надає йому слово для виступу.
 4. При вирішенні питання про  припинення  дебатів депутати, що  входять  в  склад    депутатської групи або фракції можуть вимагати надання слова уповноваженому депутату від групи,     якщо з питання, яке обговорюється, він не виступав.
 5. Якщо депутат не мав можливості виступити в зв’язку з припиненням дебатів, то за його проханням текст виступу повинен бути включеним до протоколу сесії.  
 6. Головуючий надає слово для виступу як при письмовому, так і при усному зверненні бажаючих виступити.  
 7. Пропозицію про перерву в роботі сесії може внести міський голова, головуючий на засіданні, постійна комісія, депутатська група та фракція або не менше, ніж третя частина присутніх депутатів.
 8. Робота в раді ведеться на державній мові. Допускається  виступи  на  інших  мовах, за умови забезпечення синхронного перекладу.
 9. Засідання ради, як правило, є відкритими. За рішенням ради можуть бути проведені закриті засідання. Рішення про проведення закритого засідання сесії і про склад учасників приймається на відкритому засіданні сесії.
 10. Секретаріат сесії веде протокол пленарного засідання сесії, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, організує роботу з зверненнями громадян, що поступили на адресу сесії. Для консультацій під час сесії секретаріат залучає спеціалістів.
 11. Кожен, хто виступав на сесії має право прослухати аудіозапис свого виступу. Організація прослуховування аудіозапису покладається на секретаря міської ради.

Стаття 29.  Депутатське звернення, депутатський запит та запитання

 1. Депутати міської ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право з питань, пов’язаних з їх депутатською діяльністю, звернутися письмово (депутатське звернення) до виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з вимогою виконати визначені дії, прийняти заходи або дати роз’яснення з питань, що віднесені до їх компетенції.
 2. Перераховані організації та посадові особи, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані в 10-денний термін розглянути питання та надати відповідь, а у випадку додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь не пізніше місячного терміну.
 3. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо організація і посадові особи, перераховані вище, ухиляються від вирішення питання, викладеного в зверненні, у встановлений термін, він має право внести депутатський запит. Депутатський запит подається в письмовій формі через відділ  діловодства, контролю та організаційної роботи виконкому. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради до розгляду основних питань порядку денного. Одночасно депутат міської ради може внести не більше двох запитів. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо чи на пленарному засіданні  у письмовій або усній формі.
 4. Головуючий оголошує запит. Запит вважається підтриманим, якщо не виникли розбіжності з приводу того, чи має проблема, зазначена у депутатському запиті, суспільне значення для територіальної громади. В такому разі головуючий ставить питання про підтримку запиту на голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу ради. Міська рада приймає протокольно рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.
 5. Головуючий після отримання запиту передає його у відділ діловодства, контролю та організаційної роботи виконкому , який, в свою чергу, надсилає його посадовій особі, до якої запит звернуто.
 6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніш як у 20-денний або в інший, визначений радою, термін. Якщо запит з об’єктивних причин  не може бути розглянуто у встановлений термін, тоді орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.
 7. Головуючий на пленарному засіданні, у разі потреби, оголошує  відповідь на депутатський запит. Депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право на виступ. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
 8. Депутат ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні  депутатів  місцевої  ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені  ними  особи,  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради. За результатами розгляду запиту рада приймає відповідне  рішення.
 9. Депутатське запитання – це засіб отримання депутатом інформації чи роз’яснення щодо конкретної проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається в порядок денний сесії, не обговорюється і рішення з нього не приймається.

Стаття  30. Перша (організаційна) сесія ради.

 1. Перша сесія новообраної ради скликається Територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (не менше двох третин від загального складу ради) відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення  першої  сесії і питань, які   передбачається винести на розгляд сесії, територіальною виборчою комісією створюється робоча    група з числа обраних депутатів ради.
 3. Першу сесію відкриває голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів міської ради, міського голови і визнає їх повноваження. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до ст.42 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.     

Стаття 31. Чергова сесія ради.

 1. Чергові сесії ради скликаються міським головою або секретарем ради за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
 2. Сесія ради може також бути скликана за пропозицією не  менше третини від загальної кількості депутатів ради.
 3. Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не  пізніше, ніж за 10 днів до сесії,  а у виняткових випадках – не пізніше ніж як за день до сесії із визначенням часу скликання, місця   проведення сесії, питань, які пропонується винести на розгляд  ради.
 4. Чергові сесії проводяться в робочі дні тижня.
 5. Не  пізніше, ніж за 3 дні до початку роботи сесії депутатам надаються   проекти рішень,  інші документи і матеріали з питань, які запропоновано  внести на  розгляд сесії.  
 6. Для підготовки сесії міський голова  може утворюватись з числа депутатів оргкомітет сесії і залучати до роботи спеціалістів, які не є депутатами ради. В роботі оргкомітету можуть   приймати участь депутати і спеціалісти, які не входять до його складу.  

Стаття 32. Позачергова сесія  ради.

 1. Позачергова сесія скликається міським головою за його ініціативою або за пропозицією не менше однієї третини від загальної кількості депутатів  ради.
 2. Пропозиція про скликання позачергової сесії направляється міському голові в письмовому вигляді з  визначенням  питань, які пропонуються    розглянути, з обґрунтуванням  необхідності скликання позачергової сесії. 
 3. Міський голова в триденний строк з часу надходження пропозиції розглядає її і приймає відповідне рішення. Розпорядження  міського голови   про  скликання позачергової сесії з  визначенням місця, часу та порядку денного, доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше ніж за день  до початку роботи сесії. 

Стаття 33.  Порядок проведення голосування

 1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та діючим Регламентом Теплодарської міської ради, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Теплодарської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Теплодарської міської ради.
 2. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат, який відсутній на час голосування, не має права подати свій голос пізніше. У випадку, коли зареєстрований на засіданні депутат з поважної причини покидає засідання, на якому проводиться таємне або поіменне голосування, він має право подати свій голос до початку голосування в лічильну комісію в запечатаному конверті. Конверт розкривається під час підрахунку голосів. При проведенні таємного голосування лічильна комісія не має права розголошувати результат голосування депутата, відсутнього на засіданні.
 3. Особливості проведення поіменних голосувань.

3.1.Для проведення відкритого поіменного голосування і визначення його результатів на початку кожної сесії рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів лічильну комісію в складі не менше трьох депутатів. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії, яким відводиться спеціальне робоче місце в залі засідань. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

3.2.Поіменне голосування проводиться шляхом видачі поіменних бюлетенів або за допомогою усної заяви депутата.

3.2.1.Порядок проведення поіменного голосування за допомогою бюлетенів такий же, як і порядок проведення таємного голосування (п. 4 статті 31).В бюлетені для поіменного голосування повинно бути відведено місце для вказівки прізвища, ініціалів, партії чи блоку, особистого підпису депутата. Зміст і форма бюлетеня для поіменного голосування затверджується радою до проведення голосування. За рішенням лічильної комісії бюлетені для поіменного голосування можуть видаватися іменними. Член лічильної комісії, кандидатура якого включена до бюлетеня, не приймає участі в підготовці бюлетенів і у визначенні результатів голосування. В цьому випадку рада приймає рішення про тимчасове дообрання в склад лічильної комісії нового члена на період голосування і підрахунку голосів.

3.2.2. Голосування депутатів за допомогою усної заяви відбувається наступним чином:

Головуючий задає питання: “Хто “за” прийняття даного проекту рішення?” депутати, які підтримують прийняття проекту піднімають руки, після цього по черзі кожен з депутатів хто проголосував “за”  вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Потім, головуючий задає питання: “Хто “проти” прийняття даного проекту рішення?” депутати, які проти прийняття проекту піднімають руки. Далі по черзі кожен з депутатів хто підняв руку “проти проекту”  вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Головуючий задає питання: “Хто утримався від прийняття даного проекту рішення?” депутати, які утрималися від голосування піднімають руки. Далі по черзі кожен з депутатів хто утримався по черзі вголос проголошують своє прізвище Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

Далі головуючий задає питання: “Хто не приймав участі в голосуванні?”. Депутати, які не приймали участі в голосуванні піднімають руки. Потім, по черзі кожен з депутатів хто не приймав участі в голосуванні вголос проголошує своє прізвище. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування, який заноситься до протоколу.

3.3. За результатами голосування лічильна комісія оформляє протокол, який підписують всі члени комісії. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли результати голосування не були затверджені, за рішенням ради проводиться повторне голосування, або питання знімається з обговорення чи переноситься на чергову сесію.

3.4. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4.Особливості проведення таємних голосувань.

4.1.Для проведення таємного голосування виготовляються бюлетені  під контролем лічильної комісії за встановленою формою і у   визначеній кількості. Бюлетені таємного голосування містять всю необхідну для голосування інформацію. Якщо до бюлетеня внесена одна кандидатура чи питання для голосування, то в ньому вказується два варіанти голосування: “за” і “проти”, один з яких викреслюється. Бюлетень, в якому залишено два варіанти, вважається недійсним. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на підставі регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

4.2. Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються лічильною комісію, у відповідності зі списком депутатів, за посвідченнями депутатів ради. За рішенням більшості депутатів від числа   присутніх на засіданні депутатів бюлетені перед голосуванням підписуються головою і секретарем лічильної комісії.

4.3.Заповнення бюлетенів таємного голосування проводиться депутатами особисто. Урни для таємного голосування повинні бути опечатані і знаходитися в полі зору лічильної комісії.

4.4.Зміст і форма бюлетеня  таємного голосування затверджується радою.

5.Якщо в процесі голосування чи під час підрахунку голосів були допущені помилки, які вплинули на результати голосування, то за рішенням ради може бути проведене повторне голосування.

6.За результатами таємного і відкритого поіменного голосування лічильна комісія оформлює протокол, який підписують всі члени комісії. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли результати голосування не були затверджені, за рішенням ради проводиться повторне голосування, або питання знімається з обговорення чи переноситься на чергову сесію.

Стаття 34. Діловодство в раді.

 1. На кожній сесії, крім звукозапису пленарних  засідань, ведеться протокол, в якому  відображається хід засідання  ради, виступи депутатів та інших осіб, які приймають участь  в засіданні, заносяться депутатські запити і питання, прийняті рішення  ради, в тому числі і    за депутатськими запитами, результати голосування.   
 2. До протоколу сесії додаються рішення ради, звукозапис сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на засіданні пропозиції, зауваження і пропозиції депутатів, які передані в  письмовому  вигляді до секретаріату сесії чи головуючому на засіданні, а також дані   лічильної комісій про наявність кворуму, про результати голосування, про відсутніх депутатів, про запрошених, які прийняли участь у засіданні. Протягом 10 днів після закінчення засідання секретаріат сесії перевіряє та оформлює протокол, подає його на підпис міському голові (головуючому на засіданні).

З. Оригінал протоколу сесії зберігаються в відділі діловодства, контролю та організаційної роботи виконкому  не менше   двох   років, а потім передаються в державний архів для постійного зберігання.  

Протоколи сесій  ради надаються депутатам для ознайомлення на їх вимогу. 

4.Протокол засідання депутатської комісії веде секретар комісії, на якого покладена відповідальність за правильне оформлення протоколів та іншої документації комісії.    

 Протоколи засідань комісії зберігаються в відділі діловодства, контролю та організаційної роботи виконкому ради. 

5.Діловодство по заявах, зверненнях громадян, а також службової переписки ведеться відділом діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради в  порядку, встановленому  діючим   законодавством.  

6.Відповідальність за дотримання встановленого порядку діловодства в раді покладається на секретаря ради.

                    Розділ 5. Рішення і інші акти  ради

Стаття 35. Порядок підготовки і прийняття рішень  ради.

 1. Проекти рішень вносяться на розгляд ради разом з обґрунтуванням необхідності їх  прийняття  і рекомендацій  відповідної постійної депутатської комісії. Проект рішення  повинен  бути погоджений з юридичним відділом ради  і містити посилання на діюче  законодавство. В проекті рішення  вказуються дата підготовки, колективи і особи, що  брали  участь в його підготовці.
 2. Порядок підготовки проектів

2.1.  Підготовку питань на розгляд сесії міської ради організовує секретар ради.

2.2. Проект рішення міської ради повинен складатися з таких частин:

 • Мотивуючої – в якій містяться послання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 • Вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
 • Заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

2.3. Проект рішення міської ради повинен мати погоджувальні візи виконавця проекту, начальника відділу діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради, начальника юридичного відділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради, керуючого справами, першого заступника міського голови по роботі виконавчих органів або заступник міського голови по роботі виконавчих органів, голів відповідних постійних комісій міської ради та секретаря міської ради. У разі необхідності проект рішення міської ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

2.4.Порядок візування:

 1. Виконавець проекту рішення;
 2. Начальник відділу діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради;
 3. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради;
 4. Керуючий справами виконавчого комітету Теплодарської міської ради;
 5. Перший заступник міського голови по роботі виконавчих органів або заступник міського голови по роботі виконавчих органів (за належністю та за необхідністю);
 6. Голови постійних комісій ради;
 7. Секретар міської ради.

Якщо проект рішення ради передбачає фінансові витрати з бюджету міста, то такий проект рішення також повинен бути завізований начальником фінансового управління виконкому.

2.5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Віза проставляється на аркуші проекту рішення, як правило на зворотній стороні і розміщується таким чином: зліва – назва посади, в центрі – підпис, праворуч розшифровка підпису, знизу під підписом – дата візування.

2.6. Візування проекту рішення є обов’язковим.

2.6.1. Зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради викладаються на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення міської ради або на вільному місці зворотної сторінки аркуша проекту з обов’язковим підписом особи, що вносить відповідне зауваження або пропозицію.

2.6.2. Зафіксовані в протоколі засідання постійної депутатської комісії пропозиції або зауваження до проекту дублюються в порядку, передбаченому п. 2.6.1 або головою комісії (а за його відсутності будь-кого з членів комісії) на зворотній сторінці аркушу проекту ставиться відмітка про наявність таких пропозицій або зауважень в протоколі засідання постійної депутатської комісії.”

2.7. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення міської ради, вироблення його остаточного варіанта покладається на виконавців або ініціаторів розгляду питання на сесії.

2.8. У виняткових випадках за дорученням міського голови, підготовка остаточного варіанту проекту рішення міської ради може покладена на відповідну постійну комісію міської ради або на секретаря міської ради.

2.9. Готовність до розгляду питань порядку денного узгоджується міським головою напередодні чергової сесії, після чого секретар міської ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

2.10. Проекти рішень Теплодарської міської ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються розробником відповідно до вимог ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у термін не пізніше, як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги.

 1. Проекти рішень в комплекті з необхідними матеріалами реєструються відділом діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради і подаються голові чи  секретарю ради, після чого направляються   ними на розгляд постійним депутатським комісіям  ради та депутатам.  У  випадку, коли проекти рішень і обґрунтування до них підготовлені неякісно або не в повному  обсязі, то вказані матеріали повертаються авторам на доопрацювання або можуть бути направлені на  правову, технічну та інші експертизи, а також для  підготовки      необхідних обґрунтувань.
 2. Ініціатори проекту  рішення  мають право  брати   участь на всіх стадіях його   обговорення  в постійних комісіях  ради, в робочій групі, виступати з доповідями і   співдоповідями на сесії 

5.Якщо при підготовці і розгляді проекту рішення посадовими особами, експертами, депутатами була надана недостовірна інформація, то цей факт розглядає постійна комісія    ради з питань  депутатської діяльності, етики,законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів, правопорядку та соціального захисту населення. За результатами розгляду рада  приймає відповідне рішення.

6.Якщо при роботі з проектом рішення не досягнуто згоди учасниками його підготовки, то на розгляд ради можуть одночасно виноситися альтернативні варіанти проектів рішення.

7.Комплект документів з проекту рішення (альтернативним варіантам) не пізніше, ніж за три дні до початку роботи сесії направляються всім депутатам ради. Поправки до проекту  рішення від постійних комісій, депутатських груп, депутатів, інших зацікавлених сторін до      початку сесії надаються в письмовому вигляді у відповідну комісію чи робочу групу  через відділ діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області. 

8.Комісія, робоча група розглядає поправку і приймає чи відхиляє її. Якщо поправка відхилена, то й автор має право вимагати від комісії вмотивованого обґрунтування,     відхилення і, в разі незгоди з ним, може внести свою пропозицію на розгляд сесії  ради.

9.Розгляд на сесії поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття проекту за основу. Рада має  право провести обговорення і голосування як в цілому, так і по окремих      частинах проекту рішення (розділах, статтях, пунктах і т.д.).

 1. Якщо  проект рішення прийнятий за основу, проводиться його обговорення в цілому. У   випадку неприйняття проекту рішення, він повертається на доопрацювання чи розглядається  питання про доцільність його прийняття.
 2. В необхідних випадках для доопрацювання проектів, які обговорюються  на  сесії, враховуючи  пропозиції, що поступили на сесії, за рішенням ради може бути створена   редакційна  комісія. Її кількісний і персональний  склад  визначається відкритим   голосуванням. Редакційна комісія обирає голову і секретаря комісії.  

12.Поправки, зауваження і пропозиції до проекту рішення, що подані депутатами і іншими зацікавленими сторонами під час обговорення проекту на сесії, фіксуються секретаріатом сесії і розглядаються при доопрацюванні проекту рішення.

 1. При внесенні на розгляд ради альтернативних проектів рішеннь рада обговорює їх, як правило, одночасно, після чого приймає рішення про те, який проект прийняти за основу. За рішенням сесії окремі положення проекту рішення, чи весь проект в цілому, можуть   бути направлені на доопрацювання в відповідні комісії. 

14.За наявності альтернативних проектів рада в кожному конкретному випадку приймає рішення про черговість їх розгляду. Якщо   по одному з питань  проекту рішення внесено декілька поправок, то спочатку  обговорюється  і голосується та поправка, прийняття чи відхилення якої дозволить   вирішувати питання інших поправок.

15.Перед початком голосування головуючий  уточнює  пропозицію, яка  ставиться на   голосування і нагадує якою кількістю голосів приймається рішення. 

16.Рішення ради вважається прийнятим, коли за нього проголосувало більше половини від загальної кількості депутатів ради, якщо інша форма  голосування не  встановлена    регламентом.                                               

 1. Якщо  на голосування виносилося більше двох пропозицій і не одна з них не набрала   необхідної кількості голосів, то проводиться повторне голосування по двох пропозиціях, які набрали більшу кількість голосів. 

18.Рішення, які прийняті з порушенням цього регламенту, вважаються  недійсними і  підлягають скасуванню.  

19.Якщо при обговоренні проекту рішення пропозиції і критичні зауваження, висловлені чи направлені в письмовому вигляді, не знайшли відображення в прийнятому рішенні, то редакційна комісія узагальнює їх і доповідає про них  раді. Ця інформація приймається   радою  до відома, а по окремим пропозиціям і зауваженням  радою може бути прийняте  рішення  про передачу їх на розгляд постійних комісій, виконкому, або відповідним  державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний термін   чи в інший строк, встановлений  радою, розглянути ці пропозиції та зауваження і про  результати розгляду сповістити раду чи виконком.

20.Рада може затвердити своїм рішенням звернення, заяви і інші акти. Вказані документи ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від загального складу депутатів  ради. Порядок  підготовки і розгляду проектів звернень, заяв і інших актів з питань, що мають    істотне значення для ради, аналогічний порядку підготовки і розгляду проектів рішення.  За рішенням  ради в кожному конкретному випадку цей порядок може бути зміненим.

Стаття  36. Порядок введення в дію рішень ради та їх оприлюднення.

 1. Рішення ради не пізніше, ніж в десятиденний строк після їх прийняття, надаються секретаріатом ради, відділам і  управлінням  виконкому, підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам, на яких розповсюджена дія    рішення. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання її органами, юридичними  і фізичними особами, що знаходяться на території ради.
 2. Пропозиції і рекомендації рішень ради, які стосуються розташованих на території міста підприємств, організацій і установ, що не підпорядковані безпосередньо раді, підлягають    обов’язковому  розгляду їх керівниками. Про результати розгляду і прийняті заходи    повинно бути сповіщено  раду не пізніше, ніж в десятиденний строк з моменту отримання    рішення чи в інші строки, які встановлені радою.
 3. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття їх радою, якщо не встановлено інший строк введення їх в дію. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
 4. Рішення ради з процедурних питаннях оформляються лише протокольно.
 5. Рішення Теплодарської міської ради нормативно-правового характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Дані вимоги не поширюються на рішення ради, які містять публічну інформацію з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» або інформацію, яка підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних».
 6. Контроль за оприлюдненням рішень ради покладається на відділ діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи.
 7. Організація виконання рішень ради забезпечується виконкомом, іншими виконавчими органами ради і комісіями ради, на яких покладено контроль за виконанням рішення.
 8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.                 

Розділ 6. Відкритість та гласність роботи міської ради 

Стаття 37. Гласність роботи міської ради

 1. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості сесії, розповсюдженням інформації про діяльність міської ради у спосіб, визначений законодавством, оприлюднення її проектів рішень та рішень на офіційному сайті Теплодарської міської ради, а також публікації її рішень в  газеті  ”Теплодарський вісник” та інших засобах масової інформації.

Розділ 7. Дисципліна та етика в діяльності ради 

Стаття 38. Дисципліна та етика

 1. Депутати міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов’язані дотримуватись правил етики, визначених ст. 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та цим Регламентом. 

Стаття 39. Запобігання порушенню порядку на засіданні

 1. Присутні на пленарних засіданнях ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів та після одного попередження позбавити його слова на пленарному засіданні з поясненням депутатам ради мотивів такого рішення, з одночасним голосуванням щодо поновлення такому промовцю слова, яке поновлюється за умови підтримки більшістю депутатів від загального складу ради.
 2. Під час пленарного засідання ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо).
 3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання  ради, головуючий на засіданні ради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні ради.
 4. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого головуючим протягом дня, за рішенням ради така особа залишає зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого він може бути виведений із залу.
 5. У разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про повідомлення виборцям через засоби масової інформації про неналежне ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.
 6. У разі пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 7. На час роботи в сесійній залі присутні зобов’язані перевести роботу своїх мобільних телефонів у беззвучний режим, а за відсутності такої технічної можливості їх вимкнути. 

Розділ 8. Заключні положення 

Стаття 40. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності міської ради веде секретар міської ради та відділ діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи виконкому, які надають допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, фракціям, депутатським та робочим групам. Вони також забезпечують підготовку, організацію їх поточної роботи, засідань комісій та сесій міської ради. 

Стаття 41. Управління та відділи виконкому міської ради та управління ради надають депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам інформаційну, матеріально-технічну та консультативну допомогу.

 

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: