№524-ПРР від 18.06.2019р. Про затвердження Положення про виконавчий комітет Теплодарської міської ради

У К Р А Ї Н А

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

  

Про затвердження Положення

про виконавчий комітет Теплодарської міської ради

 

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Теплодарська  міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Положення про виконавчий комітет Теплодарської міської ради (додається).

2.Виконавчому комітету Теплодарської міської ради здійснювати свою діяльність відповідно до зазначеного Положення.

3.Контроль за виконанням данного  рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань депутатської  діяльності, етики, законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів, правопорядку та соціального захисту населення.

 

                                                 Додаток

                                                     до рішення

                                                                                       Теплодарської міської ради

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет

Теплодарської  міської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Виконавчий комітет Теплодарської  міської ради (надалі − виконавчий комітет) − орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється Теплодарською міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

1.2. Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб.   До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря  ради за посадою. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

1.5На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).

1.6. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

1.7. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом виконавчого комітету, іншими законодавчими актами.

1.8. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, має право набувати майнових та немайнових прав та обов’язків, право бути позивачем та відповідачем, третьою особою  із самостійним статусом та третьою особою без самостійного статусу у господарському, адміністративному, цивільному, окружному та судах загальної юрисдикції.

1.9. Робота виконавчого комітету Теплодарської міської ради та діловодство здійснюється українською мовою.

1.10. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює відділ діловодства, контролю і організаційної роботи  виконкому.

 

  1. Повноваження виконавчого комітету

2.1. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради може розглядати і вирішувати  питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2.2. Виконавчий комітет здійснює:

2.2.1. попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проекту міського бюджету; подання їх на затвердження міською радою; забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету;

2.2.2. забезпечення реалізації затверджених міською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради;

2.2.3. координацію діяльності управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Теплодар;

2.2.4. скасування або зміну актів управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб у разі невідповідності їх вимогам чинного законодавства, рішенням міської ради та виконавчого комітету, розпорядженням міського голови;

2.2.5. встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста; погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

2.2.6. управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах;

2.2.7. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;

2.2.8. надання дозволу у порядку, визначеному радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами;

2.2.9. заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;

2.2.10. прийняття рішень щодо віднесення підприємств, організацій та установ комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради;

2.2.11. підготовку пропозицій міській раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;

2.2.12. розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

2.2.13. надання відповідно до законодавства громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного або за доступну для них плату житла;

2.2.14. затвердження актів приймання-передачі майна у комунальну власність міста Теплодар;

2.2.15. прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та фізичних осіб;

2.2.16. прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

2.2.17. надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлового, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам’яток, створення інженерно-траспортних мереж тощо;

2.2.18. надання дозволів на організацію автостоянок відповідно до затверджених радою Правил паркування транспортних засобів у місті Теплодар;

2.2.19. визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

2.2.20. визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; забезпечення виконання вимог законодавства про відходи;

2.2.21. прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

2.2.22. на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій міської ради;

2.2.23. прийняття рішення щодо оформлення відповідно до законодавства права власності на об’єкти нерухомого майна незалежно від форм власності;

2.2.24. встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів;

2.2.25розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

 

  1. Організація роботивиконавчого комітету

3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання скликаються  та проводяться  відповідно міським головою, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, першим заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Рішення  приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

3.2. Члени виконкому зобов’язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає – про це повідомляється міський голова або  керуючий справами виконавчого комітету.

3.3.У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж 3-х засідань  підряд,  виконавчий коміте звертається то сесії міської ради про відкликання такого члена виконавчого комітету.

3.4. Засідання виконавчого комітету, як правило, проводяться в останній четвер кожного місяця. о 10.00 год., за необхідності членами виконавчого комітету може бути прийняте рішення про встановлення іншого часу.  У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконкому. Позачергове засідання виконкому проводиться у порядку, встановленому  Регламентом виконавчого комітету.

3.5. У засіданні виконкому мають право брати участь керівники  підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м.Теплодар, представники зацікавлених підприємств, установ та організацій міста, засобів масової інформації, депутати міської ради.

3.6 Офіційним документом, який приймається на засіданні виконкому, є рішення, що має відповідні реквізити:  віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови.

  1.  Повноваження членів виконавчого комітету

4.1. Очолює виконавчий комітет міський голова.

Міський голова:

– подає на затвердження міською радою кандидатури членів виконавчого комітету;

– скликає засідання виконавчого комітету;

– організовує на засадах колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

– підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

– підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

– має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

– представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– є розпорядником бюджетних коштів;

– укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

– у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету своїм розпорядженням зупиняє дію цього рішення та вносить його на розгляд міської ради;

4.1.1. Уразі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій даного Положення, їх виконання покладається на першого заступника міського голови.

4.2. Керуючий справами виконкому:

– подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету на І та ІІ півріччя;

– здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

– контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

– формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету, складений відділом діловодства, контролю і організаційної роботи  відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету;

– контролює відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

– візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з підставами для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом;

– при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших пропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань;

– погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

– у разі відсутності міського голови та його першого заступника веде засідання виконавчого комітету;

– забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

– у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

– контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або міським головою.

4.2.1.У разі відсутності керуючого справами виконкому його обов’язки виконує посадова особа призначена  розпорядженням міського голови.

4.3. Члени виконавчого комітету:

– беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях,

– можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету,

– пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами виконкому.

  1. Управління, відділи, служби та іншівиконавчі органи ради

 

5.1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи, служби та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

5.2. Управління, відділи, служби та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

5.3. Керівники управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.4. Положення про управління, відділи, служби та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

 

  1.  Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

6.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

6.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.