Протокол №5 Засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради

Протокол № 5

Засідання Громадської ради,

 при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради

13 листопада  2013 року

 

Голови ради: Шевченко О. С.

Секретар : Одинцова Г. Л.

Ашук М. О., Мурашов О. Ів., Драгомерецький М. В., Соборов  С. Ф., Ярмоленко П. В., Антоненко П. І., Столяр В. В., Сарман С. Є., Бордан М. О., Звягін С.А., Сильницька С. О., Власова Г. П., Ципун М.П., Крилов А., Мельниченко М. К.

Присутні члени Громадської ради:

.

 

Присутні:

Секретар Теплодарської міської ради – Мещеряков М. І.

Начальник відділу контролю, діловодства та організаційної роботи – Зоріло О. П.

Директор ТРК «Теплодар – Медіа» – Мільошина О. В.

 

 

Порядок денний:

 1. Роль громадськості у поліпшенні якості надання адміністративних послуг.
 2. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в містах.
 3. Реалізація ініціативи Громадської ради при Одеській ОДА – створення історико-культурного краєзнавчого альманаху Одеської області

 

По першому питанню доповіла: Одинцова Г. Л.

З березня 2013 року Центр надання адміністративних послуг був відкритий в місті Теплодар. Всі ЦНАПи у своєї роботі користуються базовими нормативно-правовими документами, а саме:

 • Положення про ЦНАП
 • Регламент ЦНАП
 • Інформаційні картки послуг (повнота, актуальність, доступність)
 • Технологічні картки послуг (повнота, раціональність)

Одним  з питань які турбують громадськість з роботою такого центру є якість надання адміністративних послуг мешканцям міста. І громадськість може і повинна відігравати свою, не останню роль в поліпшені якості надання адміністративних послуг. Для того, щоб мати уяву що треба зробити на покращення надання цих послуг, необхідно, з початку, знати по яких критеріям оцінювати послуги, які вже надаються.

Ключовими критеріями оцінки роботи ЦНАПів є:

 • номенклатура (перелік) послуг ЦНАП (наявність популярних / базових адміністративних послуг)
 • Приміщення
 • Персонал (компетентність, універсалізм, привітність)
 • Режим роботи (прийомні години: достатність, зручність)

Критерії для оцінки приміщень:

 • Територіальна доступність
 • Поверх
 • «Відкритий простір» (некабінетна система)
 • Пристосованість до потреб з обережними фізичними можливостями
 • Достатність площі
 • Облаштованість
 • Пристосованість робочого місця під відвідувачів
 • Місця для очікування
 • Кімнати особистої гігієни
 • Місця для паркування

Адміністративні послуги – це  публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень. Адміністративні послуги є провідним засобом реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади, адже абсолютна більшість справ, що вирішуються органами публічної адміністрації, ініціюються самими громадянами і стосуються їхніх суб’єктивних прав. Публічні послуги мають на увазі відкритість та максимальну інформативність для мешканців громади, тому велику роль у якості надання адміністративних послуг відіграє відкритість на інформативність, яка виражається у:

 • Регулюванні черги
 • Рецепції
 • Інформативності стендів
 • Наявності Веб-ресурсу
 • Консультаціях (телефон, Інтернет, в ЦНАП)
 • Візуалізації (вказівники тощо)

Ефективність роботи ЦНАПів можна перевірити за такими ознаками:

 • Час очікування в черзі (середній та максимальний)
 • Своєчасність надання послуг (строки)
 • Пояснення причин відмови
 • Витрати на створення ЦНАП
 • Витрати на утримання ЦНАП
 • Співвідношення витрат і кількості відвідувачів, наданих послуг, наданих консультацій
 • Розвиток територіальної мережі ЦНАП (пунктів обслуговування у районах тощо)
 • Наявність електронного документообігу
 • Навантаження на одного працівника (протягом дня, місяця)
 • Проведення власних опитувань споживачів у ЦНАП на предмет якості послуг

Увага громадськості яка направлена на покращення якості надання адміністративних послуг,  має призвести до значного поліпшення роботи ЦНАПів, яке виражається у наступному:

 1. Зміна ментальності влади:
 • громадяни є  замовниками послуг
 • влада повинна працювати для громади
 1. Зміна ментальності громадян:
 • громадяни мають зрозуміти, що вони можуть і повинні вимагати від влади  щодо адміністративних послуг.

 

По другому питанню доповідав: Зоріло О. П.

Документи політики:

 • Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
 • План заходів з реалізації Стратегії

Затверджені Указом Президента України № 342/2013 від 25.06.2013 «План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні»

Інституційне забезпечення:

 • Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, створена Указом Президента України № 32/2012 від 25.01.2012 року
 • Рада голів громадських рад при органах виконавчої влади, створена постановою КМУ № 658 від 20 червня 2012 року.

Мета політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

створення більш сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства

ДЛЯ

задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина на засадах самоорганізації.

 

Завдання політики сприяння розвитку громадянського суспільства до 2020 року:

 • переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності ОВВ та ОМС;
 • забезпечення участі ІГС у формуванні та реалізації політики та посилення їх впливу на прийняття управлінських рішень;
 • проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;
 • запровадження громадського контролю за діяльністю ОВВ, ОМС;
 • забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для здійснення благодійної, волонтерської діяльності,
 • підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання ІГС.

До 31 грудня 2012 – Розробити та запровадити на регіональному рівні комплексні заходи правової освіти громадян для популяризації участі у діяльності ІГС.

До 31 грудня 2012 – розробити і внести в установленому порядку проекти регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.

В місті Теплодар створена Громадська рада при ВК ТМР, переобрання голови відбулось в лютому 2013 року. Голова ГР – Шевченко А. С.

Щодо правової просвіти громадян: 

 • Представники ГР входять до складу міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення міста Теплодар,
 • Долучатись до проведення спільних семінарів з ОВВ щодо створенню товариства співвласників багатоквартирних будинків;
 • Долучатись до інформаційного наповнення сайту міста рубриками з описом діяльності провідних громадських організацій міста.

Мета програм:

створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства

налагодження співпраці влади та громадянського суспільства

ДЛЯ спільного вирішення завдань.

Завдання програм:

 • Створення умов (в тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС;
 • Фінансова підтримка на конкурсних засадах ініціатив ІГС для вирішення місцевих проблем;
 • Забезпечення співпраці влади та ІГС у формуванні та реалізації місцевої політики;
 • Підвищення професійної спроможності ІГС та ОВВ до співпраці;
 • Активізація громадян.

При розробці програм варто ініціювати включення таких заходів (із відповідними ресурсами):

 • Проведення публічних консультацій з громадськістю;
 • Проведення конкурсів проектів ІГС для їх фінансової підтримки;
 • Проведення навчань та розробка методичних рекомендацій для державних службовців та ІГС щодо використання механізмів громадської участі.

ІГС варто:

 • Провести публічні консультації та дати пропозиції щодо проектів програм;
 • Долучитися до виконання заходів програм (наприклад, просвітницьких заходів для ОВВ та громадськості);
 • Забезпечити громадську експертизу виконання програм.

Громадським радам:

 • Залучати ширше коло ІГС до формування проекту орієнтованого плану консультацій з громадськістю для подання ОВВ;
 • Подавати ОВВ пропозиції до орієнтованого щорічного плану консультацій з громадськістю (відповідно до Постанови КМУ № 996 від 3.11.2010 р.);
 • Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану;
 • Контролювати дотримання ОВВ вимог щодо проведення позапланових консультацій на запит громадськості;
 • Проводити тематичні засідання з питань, винесених на консультації, із залученням ширшого кола ІГС;
 • Подавати ОВВ пропозиції до проектів актів, винесених на громадське обговорення.

Громадським радам:

Забезпечити громадський контроль за дотриманням Постанови КМУ № 996 від 3.11.2010 р. у частині:

 • завчасного надання проектів актів для проведення консультацій;
 • повідомлення громадськості про результати розгляду їх пропозицій та підстави їх неврахування.

Ініціювати проведення внутрішніх регламентів ОВВ у відповідність до положень про громадські ради у частині порядку взаємодії ОВВ та громадської ради (розробити та подати на розгляд ОВВ проект відповідних змін).

Забезпечити проведення громадських експертиз діяльності ОВВ Постанови КМУ № 976 від 5.11.2008 відповідно до  та підготовку конструктивних пропозицій за результатами таких експертиз.

Здійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності посадових осіб ОВВ та ІГС щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики:

 • Ініціювати проведення спільних навчань (семінарів, тренінгів) для державних службовців та представників ІГС щодо використання інструментів політики сприяння розвитку громадянського суспільства: консультацій з громадськістю, громадських експертиз, роботи з громадською радою.
 • Розробити спільно з ОВВ та поширити методичні посібники та/або роз’яснення щодо використання згаданих інструментів політики.
 • Запровадити практику стажувань державних службовців у ІГС та навпаки.

Розвиток механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства:

Ініціювати створення і налагодити роботу територіальних тристоронніх соціально-економічних рад відповідно до Закону України «Про соціальний діалог».

Спільна розробка і реалізація цільових та регіональних програм  соціальної спрямованості.

Громадським радам:

 • Проводити консультацій із громадськістю щодо діяльності органу влади загалом, аналізувати та узагальнювати громадську думку щодо діяльності ОВВта подавати ОВВ конкретні пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;
 • Проводити громадські обговорення планів та звітів органу влади (зокрема щорічних планів та звітів щодо реалізації Стратегії відповідно до вимог Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства).

Удосконалення порядку залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження механізмів соціального замовлення:

 

 • Ініціювати розробку та затвердження процедури визначення потреб населення у соціальних послугах;
 • Ініціювати передбачення коштів безпосередньо для надання соціальних послуг при формуванні місцевих бюджетів;
 • Підвищувати спроможність ІГС до надання соціальних послуг та подавати пропозиції для часті у конкурсах на соціальне замовлення;
 • Забезпечити громадський моніторинг діяльності надавачів соціальних послуг при фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів.

Удосконалення порядку залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження механізмів соціального замовлення:

 • Ініціювати розробку та затвердження процедури визначення потреб населення у соціальних послугах;
 • Ініціювати передбачення коштів безпосередньо для надання соціальних послуг при формуванні місцевих бюджетів;
 • Підвищувати спроможність ІГС до надання соціальних послуг та подавати пропозиції для часті у конкурсах на соціальне замовлення;
 • Забезпечити громадський моніторинг діяльності надавачів соціальних послуг при фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів.

 

По третьому  питанню доповідала: Шевченко О. С.

Общественный совет при Одесской ОГА сообщает, что объявлен прием работ для краеведческого альманаха по историческим, культурным и литературным направлениям. В альманахе будут представлены работы современных писателей, поэтов, краеведов, художников, которые в своем творчестве воспевают Одесский край. Попробовать свои силы может каждый желающий. Предоставленные произведения будут рассмотрены членами комиссии. Лучшие тексты будут опубликованы на страницах краеведческого альманаха. Количество работ от одного автора не ограничено.

Произведения должны быть на русском языке и не содержать в себе нецензурную лексику.

Возглавляет комиссию Афанасьева Т.В.. В комиссию входят выдающиеся деятели искусства, литературоведы, краеведы, поэты и художники.

Все интересующие Вас вопросы можно задавать по телефону (098)3039309.

Просьба все свои работы высылать на электронный адрес oc_odessa@ukr.net или по адресу ул. Канатная,83, каб. 208.

Работы будут приниматься до 01 февраля 2014 года.

 

Ухвалили за порядком денним:

 1. Виступ секретаря ГР Одинцової Г. Л. щодо ролі громадськості у поліпшенні якості надання адміністративних послуг, взяти до уваги.
 2. Виступ Зоріло О. П. щодо реалізації стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в містах, взяти до відома, продовжити практику партнерства та відкритого діалогу між владою та громадськими об’єднаннями та представниками громадської ради. 
 3. Сприяти розповсюдженню інформації щодо проведення роботи по збору робіт до краеведческого альманаху Одеської області. 

 

 

Голова ГР                                                                                                            О. С. Шевченко

 

 

Секретар ГР                                                                                                          Г. Л. Одинцова