Home » ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла у місті Теплодар Одеської області

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла у місті Теплодар Одеської області

Додаток 4

до Програми

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання пільгових довгострокових кредитів

окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла у місті Теплодар

Одеської області

 

 1. Це Положення визначає порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво (придбання) житла у місті Теплодар Одеської області.
 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Держмолодьжитло) – державна спеціалізована фінансова установа, створена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділених для надання пільгових довготермінових кредитів;

правління Держмолодьжитла – орган управління Держмолодьжитла,  який  контролює роботу регіональних управлінь  Держмолодьжитла;

Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» (далі – Одеське регіональне управління Держмолодьжитла) – підрозділ Держмолодьжитла, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього, укладає кредитні договори, надає пільгові довготермінові кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення на території Одеської області;

кандидати – молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, багатодітні родини, учасники АТО, військовослужбовці, в тому числі звільнені в запас або відставку; особи, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівники бюджетної сфери; педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники та члени їх сімей, місце проживання яких зареєстровано у місті Теплодар Одеської області; внутрішньо переміщені особи і члени їх сімей, що фактично проживають на території міста Теплодар Одеської області, які відповідають вимогам цього Положення та надали відповідні документи до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла. Кандидатом може бути лише повнолітній громадянин України, що має повну цивільну дієздатність;

члени сім’ї кандидата – чоловік або дружина та їх неповнолітні діти;

позичальники – кандидати, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором та цим Положенням;

замовник – юридична особа, яка має у власності або  у  користуванні  земельну  ділянку у встановленому  законодавством України порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об’єкта будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею в об’єкті будівництва, з якою Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;

управитель – фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством України, правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»,  з якою та Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;

банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Держмолодьжитлом та/або Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, здійснює операції з обслуговування рахунків позичальників Одеського регіонального управління Держмолодьжитла;

об’єкт будівництва – багатоквартирний житловий будинок, будівництво якого організовує замовник відповідно до укладеного з Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла договору про співробітництво;

об’єкт кредитування (житло) – квартири (майнові права на квартири) в багатоквартирних житлових будинках, що будуються (збудовані) замовником.

кредит – кошти, що надаються відповідно до діючого законодавства та даного Положення і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначенні кредитним договором;

кредитні ресурси – кошти, передбачені у бюджеті м. Теплодар Одеської області для надання кредитів відповідно до умов цього Положення; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; інші надходження, не заборонені законодавством України;

кредитний договір – договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла і кандидатом, відповідно до умов цього Положення;

договір про будівництво (придбання) житла – договір, що укладається між кандидатом і замовником (управителем), а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на житло, договір про участь у фонді фінансування будівництва та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва житла;

експертна оцінка – оцінка вартості житло (майнових прав на житло) в об’єкті будівництва, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством України;

нормативна площа житла – 21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї кандидата та додатково 10,5 кв.м на сім’ю.

 1. Право на отримання кредиту мають наступні категорії мешканців м. Теплодар Одеської області:

– молоді одинокі громадяни віком до 35 років включно;

– молоді сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 35 років включно;

– багатодітні родини, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

– учасники АТО та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

– внутрішньо переміщені особи, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

– військовослужбовці, в тому числі звільнені в запас або відставку та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

– особи, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно.

– працівники бюджетної сфери (які працюють/проходять службу в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях державної та комунальної форм власності) та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

– педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники та їх сім’ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

 1. Кредитування будівництва житла є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

Умови  надання  кредиту,  визначені у цьому Положенні, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством України отримують на пільгових  умовах  інші  кредити  за  рахунок  бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

 1. Кошти, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування ними підлягають поверненню до бюджету м. Теплодар Одеської області та спрямовуються на подальше надання кредитів згідно з цим Положенням.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла протягом 3 банківських днів розподіляє кошти, що надійшли від позичальників та перераховує їх на рахунок, відкритий за відповідним кодом бюджетної класифікації, до того бюджету, з якого було надано кредит.

 1. На фінансування витрат, пов’язаних із наданням кредитів Одеському регіональному управлінню Держмолодьжитла одночасно з кредитними коштами на його рахунки з бюджету м. Теплодар Одеської області перераховуються 6 відсотків від обсягу кредитних ресурсів, які використовуються на господарське забезпечення діяльності Одеського регіонального управління Держмолодьжитла.
 2. Кредит надається позичальникам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого житла.
 3. Кредит відповідно до цього Положення надається терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя 60-річного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок позичальника.
 4. Кандидати надають до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла наступні документи:
 • анкета за визначеною Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла формою;
 • копії паспортів громадянина України кандидата та його дружини/чоловіка (у разі наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки – копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);
 • копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків кандидата та його дружини/чоловіка (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);
 • копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей (у разі наявності);
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім’ї (у паперовій формі, отриману не раніше, ніж за день до подання заяви про надання кредиту);
 • довідка про перебування кандидата та його дружини/чоловіка на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (у разі наявності);
 • довідка про склад сім’ї кандидата, видану за місцем проживання кандидата, зареєстрованого в установленому порядку (крім внутрішньо переміщених осіб);
 • копія довідки про безпосередню участь кандидата та/або члена сім’ї кандидата в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для учасників АТО);
 • копія посвідчення учасника бойових дій (для учасників АТО);
 • копія наказу про звільнення військовослужбовця в запас або відставку (для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку);
 • копії посвідчень батьків багатодітної сім’ї (для багатодітних родин);
 • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (для осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи кандидата та/або членів його сім’ї (для внутрішньо переміщених осіб). У разі, якщо дата видачі довідки перевищує один місяць до дати подання документів, надається також інформація про перебування кандидата та/або членів його сім’ї на обліку відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата, а саме:

– довідки з місця роботи (служби) із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців з помісячною розбивкою (крім самозайнятих осіб);

– виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фінансову звітність, надану до відповідного органу державної фіскальної служби (для фізичних осіб-підприємців);

 – документи, що підтверджують інші доходи кандидата (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у тому числі декларацію про доходи на останню звітну дату, надану до відповідного органу державної фіскальної служби;

Під час подання заяви кандидат повинен пред’явити паспорт, а також оригінали інших документів, копії яких додаються до заяви про надання кредиту.

Анкета кандидата підписується всіма повнолітніми членами сім’ї.

Копії документів засвідчуються  підписами кандидатів.

У разі надання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України та кредитним договором.

Якщо кандидат подав неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а у разі його укладання Одеське регіональне управління Держмолодьжитла має право достроково його розірвати.. При цьому, позичальником повертаються вся сума залишку непогашеного кредиту, проценти за користування ним, неустойка та всі надані йому згідно цього Положення пільги.

 1. Кредит відповідно до цього Положення надається за таких умов:

10.1. Перебування кандидата та членів його сім’ї на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або відсутність у власності кандидата й членів його сім’ї житлової площі більше 13,65  кв.м на одну особу.

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання кредиту, якщо вони не мають у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована у населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 7 листопада 2014 р. № 1085. 

10.2. Підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Платоспроможність (кредитоспроможність) кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів, залишок середньомісячного доходу кандидата не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством України на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Платоспроможність розраховується за формулою:

П=СрСд – (Щмп+Вм%) >=Р min * кількість членів сім’ї

де:

П – платоспроможність;

СрСд – середній сукупний дохід кандидата на місяць;

Щмп – розмір щомісячного платежу кредиту;

Вм % – розмір щомісячного платежу процентів за користування кредитом;

Pmin – прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї кандидата.

У разі забезпечення кредитного договору порукою, платоспроможність (кредитоспроможність) кандидата в позичальники розраховується з урахуванням додавання до сукупного доходу сім’ї кандидата в позичальники половини середньомісячного доходу поручителя.

В такому випадку поручитель подає до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла:

– копії паспортів громадянина України поручителя та його дружини/чоловіка (у разі наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки – копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);

– документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя;

– заяву про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата.

Укладаючи договір поруки згідно з цим Положенням, згода другого із подружжя поручителя на укладення такого договору надається у письмовому вигляді. У разі, якщо другий з подружжя не буде присутній особисто під час укладання відповідного договору, надається нотаріально посвідчена згода другого із подружжя на укладення такого договору.

10.3. Внесення кандидатом на свій особистий рахунок у банку-агенті першого внеску в розмірі не менш, як 6 % експертної вартості об’єкта кредитування.

У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (придбання) понаднормативної площі житла, а також додаткові витрати на страхування у терміни та порядку, встановленому кредитним договором.

 

 1. Розмір кредиту на будівництво та придбання житла визначається Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з нормативної площі, вартості будівництва (придбання) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування (у разі надання кредиту на будівництво житла), без урахування першого внеску позичальника.

При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла (або майнових прав на житло) визначається згідно експертної оцінки.

 1. Кандидати (в порядку черговості за датами реєстрації анкет, в межах відкритих асигнувань) протягом 10 календарних днів з дня розміщення на офіційному сайті Одеського регіонального управління Держмолодьжитла (http://od.molod-kredit.gov.ua) повідомлення про можливість вибору ними об’єкта кредитування:

– оновлюють документи згідно переліку, визначеному абзацом першим пункту 9 цього Положення  (якщо з моменту їх надання минуло більше ніж 30 календарних днів та надають їх до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла);

– укладають із замовником (управителем) договір про будівництво (придбання) житла, примірник якого разом із експертною оцінкою та заявою про надання кредиту надають до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла.

– відкривають особисті рахунки в банку-агенті та надають до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла довідку (виписку) про наявність на рахунку грошових коштів, в розмірі визначеному пунктом 10.3 цього Положення;

У разі не надання кандидатом вищезазначених документів у встановлений цим Положенням строк кандидат вважається таким, що тимчасово відмовляється від отримання кредиту. 

 1. Рішення про надання кредиту приймається Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла в межах наявних коштів після надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Державної казначейської служби України та укладання між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла та замовником (управителем) договору про співробітництво стосовно спорудження об’єкта будівництва та укладання кандидатом із замовником (управителем) договору про будівництво (придбання) житла.

Договір про співробітництво із замовником (управителем) укладається у разі погодження Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла замовника (управителя). 

Черговість прийняття рішень та надання кредитів визначається за датами реєстрації заяв кандидатів про надання кредитів.

Такі заяви реєструються Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла у разі подання кандидатами всіх документів, передбачених цим Положенням 

Якщо протягом одного місяця з дати прийняття рішення про надання кредиту кредитний договір не укладається, рішення про надання такого кредиту вважається недійсним.

У разі невідповідності кандидата та/або поданих ним документів вимогам цього Положення, в тому числі, у разі подання кандидатом неправдивих відомостей, Одеське регіональне управління Держмолодьжитла приймає рішення про відмову в наданні кредиту та повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі.

 1. Кредитний договір укладається після прийняття Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється кредитна справа позичальника. Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід’ємною частиною кредитного договору.
 2. За розпорядженням Одеського регіонального управління Держмолодьжитла органи Державної казначейської служби України перераховують кошти з відповідного рахунку Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на особистий рахунок позичальника у банку-агенті.

Фінансування будівництва житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору про будівництво (придбання) житла у безготівковій формі банком-агентом за письмовим розпорядженням Одеського регіонального управління Держмолодьжитла шляхом перерахування коштів з рахунку позичальника на рахунок замовника (управителя).

 

 1. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла здійснює правління Держмолодьжитла.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним надає Управлінню майна та інвестицій Теплодарської міської ради Одеської області інформацію про обсяги коштів:

– перерахованих на будівництво (придбання) за рахунок кредитів наростаючим  підсумком  із  доданням списку позичальників;

– одержаних у  рахунок  погашення  кредиту;

– не внесених   позичальниками   в   установлені   терміни   за зобов’язаннями;

– нарахованої пені.

 1. Позичальником за власний рахунок здійснюється фінансування витрат, пов’язаних з отриманням технічного паспорта на об’єкт кредитування, оформленням права власності на нього, нотаріальним посвідченням іпотечного договору та договорів про внесення змін до нього, реєстрацією обтяження предмета іпотеки іпотекою та відомостей про зміни умов іпотеки, добровільного страхування позичальника від нещасного випадку, страхуванням предмета іпотеки, проведенням експертної оцінки об’єкта кредитування та інших витрат, необхідних для виконання вимог кредитного договору.

Позичальником щомісячно здійснюється плата за супровід кредитного договору (далі – комісія), яка є частковою компенсацією витрат Одеського регіонального управління Держмолодьжитла, пов’язаних з управлінням кредитними коштами, у тому числі здійсненням заходів з метою повернення коштів кредиту до бюджету м. Теплодар Одеської області. Комісія сплачується в розмірі п’яти відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому укладається кредитний договір.

 1. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування ним та комісія здійснюється позичальником щомісячно, починаючи з дати зарахування коштів кредиту на його рахунок в банку-агенті, в порядку, визначеному кредитним договором, на рахунок Одеського регіонального управління Держмолодьжитла в банку-агенті.

Метод нарахування відсотків – класичний, за яким рівними частинами через рівні проміжки часу зменшується основна заборгованість за кредитом, а сума відсотків за користування кредитом розраховується на залишок кредиту.

Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково, що обов’язково відображується в кредитному договорі.

Позичальник, який не має неповнолітніх дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 3 % річних від суми зобов’язань за кредитом.

Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

 • позичальнику, який має дитину (дітей) – до закінчення строку дії кредитного договору;
 • військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду, який діє відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (або до звільнення позичальника з військової служби);
 • резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, який діє відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (або до закінчення періоду проходження військової служби).

Якщо у статусі позичальника або складі його сім’ї сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених вище пільг, він протягом одного місяця подає Одеському регіональному управлінню Держмолодьжитла відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни.

На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться відповідні зміни.

Позичальник може бути позбавлений вищевказаних пільг у разі, якщо вони були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

 1. У разі прострочення позичальником строків погашення кредиту в порядку та в розмірі, визначених кредитним договором, позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

У разі виникнення прострочених платежів встановлюється наступна черговість погашення боргу: нарахована неустойка, прострочені платежі із сплати відсотків та комісії за користування кредитом, прострочені платежі з погашення кредиту, відсотки за користування кредитом та комісія, основний платіж із погашення кредиту.

Пеня та штрафи не нараховуються:

–  військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду, який діє відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (або до звільнення позичальника з військової служби);

–  резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, який діє відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (або до закінчення періоду проходження військової служби).

У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Одеське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює передбачені законодавством та кредитним договором заходи.

Комісія та неустойка, що вносяться позичальниками, використовуються на господарське забезпечення діяльності Одеського регіонального управління Держмолодьжитла.

 1. З метою забезпечення погашення кредиту між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір іпотеки майнових прав, а після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію та набуття позичальником права власності на об’єкт кредитування укладається іпотечний договір, за яким предметом іпотеки стає безпосередньо збудоване з використанням коштів кредиту житло, або вносяться відповідні зміни до попереднього іпотечного договору.
 2. Під час укладання кредитного договору на період виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором стосовно погашення суми кредиту та відсотків за користування ним здійснюється страхування позичальника від нещасних випадків та страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла) за несплату основної суми боргу за кредитом, в період будівництва житла (у разі надання кредиту на будівництво житла).

Крім того, позичальник після укладання іпотечного договору, предметом якого є збудоване за кредитні кошти житло щороку, до повного виконання своїх зобов’язань за кредитним договором, відповідно до вимог чинного законодавства України страхує на користь Одеського регіонального управління Держмолодьжитла отримане у власність житло, що є предметом іпотеки.

Страхування позичальника від нещасних випадків на період виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла)  за несплату основної суми боргу за кредитом у період спорудження об’єкта будівництва та страхування житла, що є предметом іпотеки, здійснюються відповідно до законодавства України, умов кредитного договору та договорів страхування, укладених між позичальником та страховою компанією, акредитованою Держмолодьжитлом, за рахунок власних коштів позичальника.

Кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла)  за несплату основної суми боргу за кредитом у період спорудження об’єкта будівництва надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повертається ним при погашенні кредиту, згідно з умовами цього Положення та кредитного договору.

 1. У разі смерті позичальника його права і зобов’язання за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця (спадкоємців), що оформляється відповідним договором.

У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім’ї позичальника) – військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджету м. Теплодар Одеської області погашається вся сума зобов’язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

 1. Умови набуття позичальником права власності на збудоване за рахунок коштів кредиту житло визначаються кредитним договором.

 

 

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo